Home About Browse Search
Svenska


Yngvesson, Philip, 2017. Injektionsassocierade sarkom hos katt : utgör tumörsuppressorgenen p53 en roll för tumörutvecklingen?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
400kB

Abstract

Sedan början av 1990-talet har vaccinationer och andra injektioner kopplats till uppkomsten av aggressiva sarkom hos katt. Trots att sjukdomen är relativt ovanlig och endast uppkommer hos 0,32 till 10 katter per 10 000 vaccinationsdoser så bidrar den dåliga prognosen till stor oro hos veterinärer och djurägare världen över. Tumörerna, som uppträder vid injektionsplatsen, är av typiskt mesenkymalt ursprung, där fibrosarkom är vanligast, och har fått namnet FISS efter engelskans ”feline injection-site sarcoma”. Trots en hel del forskning på området har man inte kunnat fastställa en exakt etiopatogenes för sjukdomen, men den mest etablerade hypotesen är att den kritiska rollen i tumörutvecklingen utgörs av en kvarstående inflammation som induceras vid vaccination eller andra injektioner. Den låga prevalensen av FISS tyder dock på en multifaktoriell etiopatogenes som inkluderar både inflammatoriska och genetiska processer där drabbade katter tillhör en subpopulation av känsliga individer med endogena förutsättningar för tumörutveckling.

Denna litteraturstudie syftar till att utröna betydelsen för vilken roll tumörsuppressorgenen p53 har vid utveckling av FISS. p53-genen kodar för ett nukleärt protein som spelar en nyckelroll för cellens respons vid skada på DNA genom sin förmåga att reglera cellcykeln och initiera apoptos i skadade celler. Mutationer i p53 är vanligt förekommande vid human cancer och kan ha betydelse för både initiering och utveckling av tumörer, vilket gör den till en intressant kandidat även för uppkomsten av FISS.

Med de studier som gjorts på sambandet mellan muterat p53 och uppkomst av FISS som grund finns i dagsläget inga konkreta bevis som stödjer hypotesen att mutationer i p53-genen ligger bakom tumörutvecklingen. Däremot är både onormal förekomst av p53-protein och mutationer i genen för p53 ett vanligt förekommande fenomen i tumörceller från FISS, vilket dessutom har visat sig leda till en försämrad överlevnadsprognos för drabbade katter. Detta tyder på att p53-mutationer ändå kan vara en del av den multifaktoriella verkningsmekanismen som ligger till grund för tumöruppkomsten vid FISS.

,

Since the early 1990s, vaccinations and other injections have been linked to the emergence of aggressive sarcomas in cats. Although the disease is relatively rare and only occurs in 0.32 to 10 cats for every 10 000 doses of vaccine, the poor prognosis of affected cats contributes to a great concern to veterinarians and pet owners worldwide. The tumours, which develops at the site of injection and are thus called “feline injection-site sarcoma” (FISS), are of typical mesenchymal origin, where fibrosarcoma is most common. Despite a lot of research, scientists and veterinarians have failed to establish a specific etiopathogenesis of the disease, but the most recognized hypothesis states that the critical role in tumour development consists of a persistent inflammation induced by vaccination or other injections. The low prevalence of FISS, however, indicates a multifactorial etiopathogenesis which includes both inflammatory and genetic processes in which affected cats belong to a subpopulation of susceptible individuals with endogenous conditions that support tumour development.

This study aims to determine the importance of the role that the tumour suppressor gene p53 might play in the development of FISS. The p53 gene encodes a nuclear protein that plays a key role in cellular response to DNA damage through its ability to regulate the cell cycle and initiate apoptosis in damaged cells. Mutations in p53 are commonly found in human cancer cells and may have implications for both the initiation and development of these tumours, making it an interesting candidate for the emergence of FISS as well.

Studies done on the relationship between mutated p53 and the emergence of FISS has found no concrete evidence to support the hypothesis that mutations in the p53 gene underlie tumour development. However, both the abnormal presence of p53 protein and mutations in the p53 gene seems to be a common phenomenon in tumour cells from FISS which, additionally, has been shown to lead to poorer survival prognosis in affected cats. This suggests that p53 mutations may still be part of the multifactorial mechanism underlying the onset of tumourigenesis in FISS.

Main title:Injektionsassocierade sarkom hos katt
Subtitle:utgör tumörsuppressorgenen p53 en roll för tumörutvecklingen?
Authors:Yngvesson, Philip
Supervisor:Hellmén, Eva
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:83
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:FISS, injektionsassocierade, sarkom, katt, p53
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6681
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6681
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 08:15
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 08:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics