Home About Browse Search
Svenska


Heyman, Julia, 2017. Metoder för övervakning av West Nile virus : exempel på integrerad veterinär- och humanmedicin. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
321kB

Abstract

West Nile virus är ett vektorburet RNA-virus som i naturen vidmakthålls i en
transmissionscykel mellan myggor och fåglar. I vektorerna amplifieras viruset och vid
blodmål kan fåglar infekteras och då uppnå tillräckligt hög viremi för att andra myggor ska
smittas. Den myggart som oftast är bärare av viruset är Culex pipiens. Vektorerna kan även
smitta andra vertebrater, och både människor och hästar riskerar vid en infektion att drabbas
av allvarlig neurologisk sjukdom.

WNV har under de senaste åren spritts till nya regioner och även etablerat endemiska cykler
där det inte tidigare övervintrat. På grund av detta och den allvarliga sjukdomsbilden krävs att
länder där WNV kan introduceras eller har introducerats, implementerar övervakningssystem
som så tidigt som möjligt kan indikera viruscirkulation. Dessa kan innefatta påvisande av
antikroppar mot WNV eller viruspartiklar. Då en något högre andel infekterade hästar än
människor utvecklar kliniska symtom, har hästar använts som sentineldjur vid passiv
övervakning. Kliniker identifierar då hästar som uppvisar neurologiska symtom och därmed
betraktas som misstänkta fall. Om de efter analys konstateras vara bärare av viruset, bekräftas
viruscirkulation i området.

Hästar har också använts som sentineldjur inom aktiv övervakning, tillsammans med andra
arter som har visats serokonvertera utan kliniska symtom. Studier har gjorts på hundar och
fåglar, men även vilda djur som förväntas vara mer exponerade för vektorerna. I framför allt
USA tycks viruset orsaka en ökad mortalitet bland vissa fågelarter, vilket därför ansetts vara
ett kännetecken för utbrott av WNV. Detta fenomen verkar inte vara lika förekommande i
Europa. Det görs även entomologiska studier för att kartlägga virusets utbredning genom att
vektorer samlas in och provtas.

Många av de övervakningssystem som tillämpats fordrar ett nära samarbete mellan instanser
inom både veterinär- och humanmedicin. Exempelvis krävs kompetenta kliniker för upptäckt
av symtom hos hästar, och ett nära samarbete med humansjukvården för att förekomst av
viruset snabbt ska upptäckas. En tidig varning om att WNV cirkulerar ger sjukvården
förbättrade möjligheter att vidta säkerhetsåtgärder för prevention av vidare spridning.
Åtgärderna kan vara ökad kontroll av blod- och organdonationer som utgör en risk för smitta
mellan människor. Målet med den här litteraturstudien är att ge en överblick över olika
metoder som använts vid övervakning av WNV, samt genom detta belysa fördelarna med ett
interdisciplinärt arbetssätt inom folkhälsoområdet.

,

West Nile virus is a vector-borne RNA virus that is sustained in a transmission cycle between
mosquitos and birds. In the vectors the virus is amplified and during blood meals the birds can
become infected and experience viremia levels sufficient to transmit the virus to other
mosquitos. The vector species most likely to carry the virus is Culex pipiens. Mosquitos can
also infect other vertebrates, and if infected, both humans and horses risk developing severe
neurological disease.

WNV has lately spread to new regions as well as establishing endemic cycles were it has
never overwintered before. Because of this and the severe clinical picture, countries were
WNV can be introduced or has been introduced, implement surveillance systems to indicate
virus circulation at the earliest possible stage. These may include detection of seroprevalence
or virus prevalence. As the proportion of clinical cases among infected individuals is higher in
horses than in humans, horses have been used as sentinels in passive surveillance. Practising
veterinarians thus identify horses with neurological symptoms, which thereby are considered
suspected cases. If they are found to be positive upon analysis, virus circulation is confirmed
in the area.

Horses have also been used as sentinels in active surveillance, along with many other species
that have been found to seroconvert without showing clinical signs. Studies have included
dogs and birds, but also wild animals that are considered to be more exposed to the vectors. In
USA reporting of dead birds has been used to identify outbreaks of WNV, since outbreaks
there have been characterized by increased mortality in some bird populations. This however
seems to be a less common phenomenon in Europe. Entomological studies are also carried out
by collecting and sampling vectors in order to survey the virus prevalence.

Many of the surveillance systems that are applied require collaboration between veterinary
and human medicine. Two examples are the skilled clinicians needed for observations of ill
horses, and the close cooperation with human health care necessary for the occurrence of
WNV to be noted. An early warning of virus circulation gives public health agencies better
opportunity to take safety measures for prevention of further dissemination. Measures can for
example be to enhance the control of blood and organ donations that present a risk of humanto-
human infection. The purpose of this literature study is to give an overview of different
methods used for surveillance of WNV, and thus highlight the benefits of an interdisciplinary
approach in public health.

Main title:Metoder för övervakning av West Nile virus
Subtitle:exempel på integrerad veterinär- och humanmedicin
Authors:Heyman, Julia
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:33
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:West Nile virus, övervakning, folkhälsa, seroprevalens, sentinel, vektor, West Nile virus, surveillance, public health, seroprevalence, sentinels, vectors
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6612
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6612
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:18 Jul 2017 13:01
Metadata Last Modified:18 Jul 2017 13:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics