Home About Browse Search
Svenska


Bergman, Caroline, 2017. Alfaxalon för anestesi hos katt : terapeutisk nytta kontra biverkningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
850kB

Abstract

Alfaxan® godkändes i Sverige år 2015 för sedering, induktion och underhåll av anestesi. Denna litteraturstudie har undersökt vad som gör alfaxalon till ett effektivt och säkert induktionsläkemedel för katt. Syftet med studien är att diskutera varför galeniska, farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper, samt avsaknaden av allvarligare biverkningar, gör alfaxalon till ett bra induktionsläkemedel för katt. Litteraturstudien syftar också till att diskutera varför alfaxalons egenskaper är att föredra i vissa sammanhang, framför propofol och ketamin.

Alfaxalon verkar genom att modulera GABAA-receptorer och på så sätt uppnås två av de tre grundpelarna i generell anestesi; medvetslöshet och muskelrelaxation. För den tredje pelaren, smärtlindring, krävs analgetika exempelvis i form av opioider. Propofol har en liknande verkningsmekanism som alfaxalon och har därför liknande effekter såsom snabb induktion och kort verkningstid. Ketamin däremot, har en annan verkningsmekanism som leder till en dissociativ anestesi och analgesi, men ingen muskelrelaxation.

Alfaxalon har en viss negativ påverkan på cirkulation och respiration i form av minskat blodtryck, hjärt- och andningsfrekvens. Dessa effekter är dock inte kliniskt relevanta då läkemedlet ges som rekommenderade kliniska doser till friska katter. Propofol ger liknande kardiovask-ulära effekter, exempelvis minskad hjärtfrekvens och blodtryck, medan ketamin istället ökar dessa parametrar. Det föreligger även en risk för apné i samband med induktion av anestesi med alfaxalon. Den är relativt liten (troligtvis <20%) jämfört med propofol (≤60%) och kan minimeras genom långsam administrering. Alfaxalon påverkar även andningsfrekvensen mindre jämfört med ketamin. Läkemedlet kan därmed vara ett bättre alternativ till katter med ned-satt respiration, jämfört med propofol och ketamin.

Effekterna på respirationen och cirkulationen är dosberoende, vilket innebär att dosen av alfaxa-lon bör minimeras. Detta kan åstadkommas genom användning av premedicinering och en långsam induktionshastighet.

Den korta halveringstiden och låga ackumuleringen av alfaxalon gör det lämpligt för underhåll av anestesi. Propofol däremot, är mindre lämpligt att använda för upprepade doser eller långvarig infusion på grund av nedsatt metabolism hos katter, vilket resulterar i ett flertal biverkningar.

Kvaliteten på återhämtningen efter anestesi bedöms som bättre vid induktion med propofol eller alfaxalon, jämfört med ketamin. Katter kan dock drabbas av psykomotoriska symptom under återhämtningen efter anestesi med alfaxalon eller ketamin. Symptomen är ofta mildare vid alfaxalon jämfört med ketamin och anses inte vara kliniskt relevanta.

Baserat på farmakokinetiska egenskaper och farmakodynamiska effekter hos alfaxalon, samt de kliniska fynd som sammanställts i denna litteraturstudie, så är alfaxalon ett effektivt och säkert alternativ för induktion och underhåll av anestesi hos friska katter. Det måste dock finnas möjlighet till intubering och administrering av syrgas och anestesin bör övervakas noggrant.

,

Alfaxan® was approved for sedation, induction and maintenance of anesthesia in Sweden 2015. This study investigates what makes alphaxalone an effective and safe induction drug for cats. The purpose of the study was to discuss why galenic, pharmacokinetic and pharmacodynamic properties, and the lack of serious side effects, makes alphaxalone a good induction drug for cats. The study also aims to discuss why alphaxalones properties are preferred in certain contexts, compared to propofol and ketamine.

Alphaxalone works by modulating the GABAA-receptors and thus two of the three pillars of general anesthesia is achieved; unconsciousness and muscle relaxation. The third pillar, pain relief, requires analgesics such as opioids. Propofol has a similar mechanism of action as alphaxalone and therefore have similar effects, such as rapid induction and short duration. Ketamine however has a different mechanism of action that leads to a dissociative anesthesia and analgesia, but no muscle relaxation.

Alphaxalone has a small negative impact on circulation and respiration, in form of lowered blood pressure, heart rate and respiratory rate. These effects are not clinically relevant when the drug is given as a recommended clinical dose to healthy cats. Propofol causes similar cardio-vascular effects, such as decreased heart rate and blood pressure, while ketamine increases these parameters. There is also a risk of apnea associated with induction of anesthesia with alphaxalone. It is relatively small (probably <20%) compared to propofol (≤60%) and can be minimized by slow administration. Alphaxalone also affects the respiratory rate less than ketamine. Alphaxalone can therefore be a better option for cats with impaired respiration, compared to propofol and ketamine.

The effects on respiration and circulation is dose-dependent, which means that the dose of alphaxalone should be minimized. This can be accomplished through use of premedication and a slow administration rate.

The short half-life and low accumulation of alphaxalone makes it suitable for maintenance of anesthesia. Propofol however, is less suitable to use for repeated doses or prolonged infusion in cats because of reduced metabolism, resulting in a number of side effects.

The quality of recovery from anesthesia is expected to be better after induction with propofol or alphaxalone, compared to ketamine. Cats may present psychomotor symptoms during reco-very from anesthesia with alphaxalone or ketamine. The symptoms are often milder after anesthesia with alphaxalone compared to ketamine and they are not considered clinically relevant.

Based on the pharmacokinetic characteristics and pharmacodynamic effects of alphaxalone, and the clinical findings compiled in this study, alphaxalone is an effective and safe alternative for induction and maintenance of anesthesia in healthy cats. However, intubation and admini-stration of oxygen must be feasible, and anesthesia should be closely monitored.

Main title:Alfaxalon för anestesi hos katt
Subtitle:terapeutisk nytta kontra biverkningar
Authors:Bergman, Caroline
Supervisor:Gabrielsson, Johan
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:4
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:alfaxalon, Alfaxan, anestesi, katt, farmakokinetik, farmakodynamik, biverkningar, propofol, ketamin, alphaxalone, Alfaxan, anesthesia, cat, feline, pharmacokinetics, pharmacodynamics, side effects, propofol, ketamine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6600
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6600
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2017 08:58
Metadata Last Modified:17 Jul 2017 08:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics