Home About Browse Search
Svenska


Björkén, Sofia and Bystedt, Elin, 2017. Kan kostnadsbesparingar inom ett logistiksystem även innebära miljöförbättringar? : en fallstudie om förändringar inom logistiksystem. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I denna uppsats har författarna genomfört en fallstudie vad gäller Galdermas förändring inom sitt logistiksystem. Syftet har varit att undersöka om det finns ett positivt samband mellan att göra kostnadsbesparingar och samtidigt minska sin miljöpåverkan. Galderma är ett hudläkemedelsföretag som har identifierat transporter som en av sina signifikanta miljö-aspekter. De har genomfört olika förändringar inom sitt logistiksystem som till exempel val av annat transportmedel, ökade transportvolymer och färre transporter. De har även outsourcat sin lagerhantering i Uppsala till DHL Exel Supply Chain i Örebro. Dock har inte Galderma klarlagt vad dessa förändringar resulterat i, både ekonomiskt och miljömässigt. Den tidsperiod som har studerats är mellan åren 2010-2016 där de fem mest betydelsefulla länderna för företaget valts ut.

En kvalitativ forskningsstrategi har använts där fyra stycken semistrukturerade intervjuer genomförts för att samla in empirin. Detta har kompletterats med data rörande företagets försäljningssiffror och transportkostnader. Vidare har CO2-utsläppen beräknats med hjälp av transporternas vikt och volym. En litteraturgenomgång har utförts för att ge författarna en bredare och djupare förståelse för valt område. Den visade också på brister i den redan existerande litteraturen då området är relativt nytt och inte tillräckligt utforskat.

De teorier som använts i uppsatsen är Grön logistik och Logistic Outsourcing. Grön logistik kan definieras som logistik som tar hänsyn till den miljöpåverkan som till exempel transport, lager och materialhantering bidrar med, med andra ord logistiska aktiviteter. Det vill säga grön logistik tar etiska och miljömässiga aspekter i beaktande. Logistic Outsourcing är när ett företag väljer att låta en tredjepart sköta företagets logistik. Motivet kan vara att tredjepartslogistikens kan sköta detta på ett mer effektivt sätt och till en lägre kostnad. I samråd med Galderma har även fyra nyckeltal tagits fram för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Dessa är total transportkostnad/antal sålda enheter, total transportkostnad/antal transporter, totalt CO2-utsläpp/antal sålda enheter och antal sålda enheter/antal transporter.

De slutsatser som författarna kommer fram till är att Galderma, inte helt medvetet, använder sig av Grön logistik vilket lett till både kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan. Användandet av Logistic Outsourcing har även varit en bidragande faktor till att företaget lyckats att minska sina transportkostnader. Författarna har dessutom, utifrån nyckeltalen, kunnat dra slutsatsen att det finns ett positivt samband mellan att göra kostnadsbesparingar och samtidigt minska sin miljöpåverkan.

,

The purpose of this essay was to study if there was a correlation between cost savings and environmental improvements in a logistic system. The authors chose to study the company Galderma and the changes they have made in their logistic system. For example the change of means of transport, increased transport volumes and fewer transports. They have also outsourced their inventory management to DHL Exel Supply Chain in Örebro, but have no knowledge about the outcome of these changes. Research limitations of the essay is that the authors only have focused on the years 2010-2016 and on Galdermas five most important and largest countries in Europe.

The essay is based on a case study with a qualitative approach where the authors completed four semistructured interviews. Additional data has also been used, for example transport costs and sales. To answer the research questions the authors together with Galderma created four key figures based on that data.

The conclusions reached by the authors are that Galderma uses Green Logistics, which have led to both cost savings and reduced environmental impact. The use of Logistic Outsourcing has also been a contributing factor to the company's ability to reduce its transport costs. In addition, the authors have based on the key figures concluded that there is a positive correlation between cost savings and reduction of environmental impact.

Main title:Kan kostnadsbesparingar inom ett logistiksystem även innebära miljöförbättringar?
Subtitle:en fallstudie om förändringar inom logistiksystem
Authors:Björkén, Sofia and Bystedt, Elin
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1087
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Green logistics, Logistic Outsourcing, Transporters miljöpåverkan, Galderma, Logistiksystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6598
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6598
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2017 12:54
Metadata Last Modified:13 Jul 2017 12:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics