Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Anna and Lindahl, Emma, 2017. Circulating food products : a solution to the problem of food waste?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The problems related to food waste is gaining increased international attention, raising issues of environmental, economic and social character related to global food security and sustainable development. The European Union has recently increased its focus on food waste by adopting the Circular Economy Package where the reduction of food waste is identified as a key area. Similarly, the Swedish Government aims to reduce food waste in the entire food supply chain, stating that collaboration between different actors is necessary to succeed. Previous research on circular economy has primarily enabled macro level analysis, by focusing on policies rather than micro level initiatives that promote circular economy. Further, research on food waste has focused on reasons for the occurrence of waste at different stages in the food supply chain. However, less research has been conducted on research on food waste in the interface between suppliers and retailers. Therefore, the phenomenon of interest in this thesis is market initiatives developed by intermediary actors with the purpose of reducing food waste. This phenomenon is studied with a particular focus on the organisation as the unit of analysis. The intermediary organisations in this study are Matsmart, Food2change and Matcentralen, all operating in the Swedish food supply chain. Thus, the aim of the thesis is to identify and explicate market initiatives promoting a circular economy, developed by intermediary actors addressing issues of food waste in the interface between suppliers and retailers.

This thesis follows a qualitative research design with an inductive approach to data and literature collection. It consists of a multiple case study on Matsmart, Food2change and Matcentralen. The primary source of data is semi-structured interviews with two representatives from each case, whereas the secondary sources of data is collected from the intermediary actors’ websites. The analysis of the empirical data is carried out by using the conceptual framework of social entrepreneurs, which also involves the selected theories on circular economy, the triple bottom line, creating shared value, social entrepreneurs and descriptive stakeholder perspective. The conceptual framework identifies three characteristics of social entrepreneurship; motivation originating from social and economic values, stakeholder value creation and business models as catalysts for societal change.

This thesis identifies Matsmart, Food2change and Matcentralen as social entrepreneurs, where all three cases share a common motive of reducing food waste in the Swedish food supply chain. Matsmart is further motivated to gain a profit from its business, while Food2change and Matcentralen are motivated to improve the socioeconomic situation for their members. Similarly, all three cases create values of environmental character for their suppliers in terms of reduced food waste. In addition, Matsmart creates economic values for their suppliers. Food2change and Matcentralen focus on creating social and economic values for their members by involving them in the operations and by reducing their cost of food. Moreover, Matsmart, Food2change and Matcentralen have created business models that show characteristics and principles of circular economy. These results indicate that circular economy has the potential to operate on a micro level when initiated by social entrepreneurs, addressing issues of food waste.

,

Problem relaterade till matsvinn har fått ett ökat globalt intresse genom att lyfta frågor av miljömässig, ekonomisk och social karaktär som relaterar till global livsmedelssäkerhet och hållbar utveckling. Europeiska Unionen har nyligen ökat sitt fokus på matsvinn genom att anta en plan för en cirkulär ekonomi, inom vilket matsvinn identifierats som ett huvudområde. Den svenska regeringen ämnar minska matsvinnet i hela den svenska livsmedelskedjan och poängterar att samarbete mellan olika aktörer är väsentligt för att lyckas med detta.

Tidigare forskning om cirkulär ekonomi har framförallt behandlat ämnet på makronivå samt fokuserat på policys och inte analyserat initiativ som främjar en cirkulär ekonomi på mikronivå. Vidare har tidigare forskning kring matsvinn främst fokuserat på varför matsvinn uppstår i olika led i livsmedelskedjan. Däremot har begränsad forskning utförts gällande matsvinn som uppstår mellan leverantörer och dagligvaruhandel. Därför är författarna till denna uppsats intresserade av att studera fenomenet kring marknadsinitiativ med målet att minska matsvinn som uppstår mellan leverantörer och dagligvaruhandel. Fenomenet studeras genom den utvalda enheten för analys; Matsmart, Food2change och Matcentralen, vilka är mellanhänder som arbetar för att minska matsvinnet i den svenska livsmedelskedjan. Syftet med denna uppsats är därför att identifiera och förklara marknadsinitiativ, utvecklade av aktörer mellan leverantörer och detaljhandeln, som främjar en cirkulär ekonomi med fokus på problematiken kring matsvinn.

Uppsatsen följer en kvalitativ forskningsdesign och har en induktiv ansats gentemot datainsamling och litteraturgenomgång. Vidare är uppsatsen baserad på en multipel fallstudie på fallföretagen Matsmart, Food2change och Matcentralen. Den primära datakällan är semi-strukturerade intervjuer med två representanter från varje fallföretag medan de sekundära källorna för datainsamling är information från fallföretagens hemsidor. Den empiriska datan är analyserad genom ett av författarna utvecklat ramverk för socialt entreprenörskap, vilket grundas i de utvalda teorierna om cirkulär ekonomi, triple bottom line, creating shared value, social entrepreneurs och det deskriptiva intressentperspektivet. Ramverket identifierar tre kännetecken för socialt entreprenörskap; motivation som grundas i sociala och ekonomiska värden, värdeskapande för intressenter och affärsmodeller som agerar som katalysatorer för samhällsförändringar.

Uppsatsen identifierar Matsmart, Food2change och Matcentralen som sociala entreprenörer, som delar det gemensamma motivet att minska matsvinn i den svenska livsmedelskedjan. Matsmart motiveras också av ett vinstintresse, medan Food2changes och Matcentralens motiveras av att förbättra den socioekonomiska situationen för sina medlemmar. Alla tre fall skapar miljömässiga värden för sina leverantörer genom att minska deras matsvinn. Dessutom skapar Matsmart ekonomiska värden för sina leverantörer. Food2change och Matcentralen skapar sociala och ekonomiska värden för sina medlemmar genom att involvera dem i respektive verksamhet samt minska deras kostnader för mat. Vidare har Matsmart, Food2change och Matcentralen skapat affärsmodeller med kännetecken och principer som återfinns i en cirkulär ekonomi. Resultaten indikerar att en cirkulär ekonomi som initieras av sociala entreprenörer med målet att minska matsvinn har potential att fungera på mikronivå.

Main title:Circulating food products
Subtitle:a solution to the problem of food waste?
Authors:Larsson, Anna and Lindahl, Emma
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1100
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Circular economy, creating shared value, food waste, intermediary actors, social entrepreneurship, sustainable development, triple bottom line
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6595
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6595
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:13 Jul 2017 11:35
Metadata Last Modified:13 Jul 2017 11:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics