Home About Browse Search
Svenska


Sköld, Erik, 2017. Lönsamhet vid fröträdsavverkningar på torvmark i östra Småland. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Utav Sveriges ca 10 miljoner ha myrar och torvmarker utgörs knappt en femtedel av produktiv skogsmark som omfattar ett ungefärligt virkesförråd på 256 miljoner m3sk. På sitt innehav i sydöstra Småland slutavverkar Sveaskog AB tiotusentals m3fub årligen på torvmarker och marker med låg bärighet där naturlig föryngring med fröträd använts som föryngringsmetod. Företaget har tydliga ekonomiska resultatmål vilket motiverar att undersöka lönsamheten vid slutavverkning av fröträden.

Genom en systematisk och slumpmässig utläggning av cirkelprovytor på samtliga 14 försöksområden uppskattades bl.a. virkesförråd, medeldiameter och stamantal. Samtidigt undersöktes hur torvmäktigheten varierade. Utbytesberäkningar utfördes sedan för att uppskatta intäkter och skogsmaskinskostnader beräknades i produktivitetsscenarier. Intäkterna och kostnaderna gav åtta scenarier med potentiellt slutavverkningsnetto per försöksområde. Vidare gjordes en känslighetsanalys och där undersöktes hur förändringar i virkespriser och försöksområdenas virkesförråd påverkar slutavverkningsnettot.

Försöksområdenas totala virkesförråd varierade mellan ca 94 m3sk och 600 m3sk och per hektar varierade det mellan 47 och 91 m3sk. Torvens mäktighet varierade på försöksområdena och oftast, som väntat, var fastmarksinslaget litet. Ett fåtal hade dock tydliga fastmarksinslag. Den potentiella nettointäkten tyder på goda förutsättningar för lönsamhet vid avverkning av fröträden i flera fall. För ett lågt produktivitetsscenario varierade nettointäkten från 3 300 SEK/ha till 15 500 SEK/ha mellan försöksområdena. Känslighetsanalysen visar att försöksområdens nettointäkt på områden med låga virkesförråd påverkas i större utsträckning av förändringar i virkespris, men i mindre utsträckning av förändringar i virkesförrådet. Motsatta förhållanden gäller för försöksområden med höga virkesförråd.

Slutsatsen är att förutsättningar för att göra ekonomiskt lönsamma avverkningar av fröträden finns på de flesta försöksområdena, samt att det enligt utförda beräkningar krävs ett virkesförråd på ca 20-25 m3sk/ha för att nettointäkten per hektar ska vara positiv. För att dessutom täcka en flyttkostnad för skogsmaskiner på 4 000 SEK krävdes det enligt beräkningarna mellan 35 och 49 m3sk/ha Några försöksområden kan anses vara gränsfall ifråga om lönsam avverkning, men en slutavverkning av fröträden kan ändå vara fördelaktig eftersom att kvarlämnade träd kan orsaka komplikationer i framtiden.

,

Out of the around 10 million hectares of peat-covered land in Sweden, roughly one fifth can be classified as productive forest land. This area contains a standing forest volume of about 256 million m3 over bark. In the province of Småland, south Sweden, the state forest company Sveaskog AB is harvesting tens of thousands of m3 on sites with low bearing capacity. On these sites natural forest regeneration with seed trees has been commonly used. The company has a clear set of economic objectives that justify studies on the profitability of forest operations such as seed tree cuttings

Circular sample plots were randomly and systematically laid out on 14 different study areas and the standing forest volume, mean diameter and number of stems of the stands were estimated as well as the varying peat thickness of the sites. Timber exchange calculations were made for estimating the wood revenues and the cost of doing forest operations with heavy machinery were calculated in different productivity scenarios. The potential revenues and costs were put together to eight different scenarios where the net revenues of the forest operations were calculated for each study area. Furthermore a sensitivity analysis was made to review in which extent changes in timber prices and quality of the input data affects the potential seed tree cutting net revenues.

The standing forest volume in the study areas varied between 94 m3 and 600 m3, corresponding to 47 - 91 m3 per hectare (over bark). Most of the study sites were covered with thick peat whereas a few sites were dominated by mineral soils. The calculated potential net revenues suggest that profitable seed tree cuttings can be made in several of the study areas. In a low productivity scenario for all study areas the net revenue ranged from 3300 SEK/ha to 15 500 SEK/ha. The sensitivity analysis showed that the net revenue for study areas with low standing forest volume was more affected by changes in timber prices, but less affected by changes in standing forest volume input, than areas with high volume. It also showed that the net revenues in study areas with low standing forest volume was affected to a lesser extent when the forest volume were varied, than study areas with high standing forest volume.

It can be concluded that economically profitable seed tree cuttings are possible on most of the studied areas. According to the calculations, a standing volume of 20-25 m3/ha (over bark) is required to make a positive net revenue. Furthermore, a standing volume of 35-49 m3/ha (over bark) is needed to also cover the expenses of moving the forest machinery that is estimated to be about 4 000 SEK. Even though profitability of some sites is uncertain cutting the seed trees may still be beneficial, since remaining trees may cause complications in the future.

Main title:Lönsamhet vid fröträdsavverkningar på torvmark i östra Småland
Authors:Sköld, Erik
Supervisor:Hånell, Björn
Examiner:Karlsson, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2017:6
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:avverkning av fröträd, bärighet, drivningsnetto, fröträdsställning, nettointäkt, virkesförråd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6667
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6667
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 06:53
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics