Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Kristina, 2017. Överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador i fält hos långnattsbehandlade ettåriga tallplantor med dubbelbarr. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En skogsägare är skyldig att återbeskoga efter föryngringsavverkning och plantering är den vanligaste metoden. I Sverige produceras årligen miljontals skogsplantor för att tillgodose behovet och den vanligaste planttypen är täckrotsplantan. Med hjälp av olika odlingsprogram kan plantorna få olika egenskaper för att passa alla ståndorter och deras utmaningar. Ett sådant odlingsprogram är långnattsbehandling på våren under första året i plantskolan, vilket hos tallplantor leder till ett tvåårigt utseende med dubbelbarr. Att producera dubbelbarrsplantor innebär en extra kostnad i plantskolan. För att motivera denna kostnadsökning för kunden krävs en bevisad fördel hos dessa plantor.

Syftet med denna studie är att undersöka om långnattsbehandlade och obehandlade tallplantor skiljer sig åt i fält vad gäller tillväxt, överlevnad och mängden gnag av snytbagge efter en respektive två växtsäsonger.

Fältarbetet gjordes under hösten 2016 i tre områden i norra Sverige. I inventeringen ingick tolv planteringar som fördelades på sex par med liknande förutsättningar inom paren. På provytorna mättes plantvariabler såsom planthöjd, skottlängd och stamdiameter. Vidare bestämdes ståndortsindex och konkurrens från omgivande vegetation.

Resultaten visade ingen konsekvent signifikant skillnad mellan de två planttyperna för någon variabel. Sett till medelvärden hade de långnattsbehandlade plantorna efter en säsong i fält grövre stamdiameter, högre total biomassa och rotbiomassa och i flera fall en större barrmassa. De långnattsbehandlade plantorna uppvisade totalt också en något högre överlevnadsgrad. Ingen markant skillnad i mängd snytbaggegnag förekom mellan planttyperna.

,

Forest owners in Sweden are obliged to regenerate after final felling and planting is the most common method. Forest nurseries produce millions of forest plants yearly to cover the need and containerized seedlings are the most common stock type. With various growing schedules the plants can acquire different qualities to suit all regeneration sites and their respective challenges. An example of such a growing schedule is short-day treatment during spring the first year in the nursery. With pine plants this leads to an appearance similar to that of a two-year old plant, with double needles. To produce plants with double needles means an extra cost for the nurseries. To motivate a higher price to the customer, proof of an advantage with these plants is needed.

The aim of this study was to analyse if the field performance of short-day treated and untreated plants differed, after one and two years respectively, regarding growth, survival and amount of pine weevil damage.

The field work was performed during autumn 2016 in three areas in northern Sweden. Twelve plantations were included in the inventory and paired to get the best resemblance. At the sample plots plant variables, such as plant height, shoot height and stem diameter were measured. Also, data to determine the site index and the degree of competition from other vegetation was collected.

The results showed no consistent significant difference between the two plant types for any variable. The short-day treated plants had, after one growing season in the field, a thicker stem diameter, more total biomass and root biomass and in most comparisons more needle biomass. The short-day treated plant also showed a slightly higher survival rate. No distinct difference in pine weevil damage was proven between the two plant types.

Main title:Överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador i fält hos långnattsbehandlade ettåriga tallplantor med dubbelbarr
Authors:Nilsson, Kristina
Supervisor:Hallsby, Göran
Examiner:Egnell, Gustaf and Mörling, Tommy
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2017:4
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Barranlag, dubbelbarr, långnattsbehandling, pinus, snytbagge, tall, tillväxt, överlevnad, double needles, increment, needle primordia, pine, pine weevil, pinus, short day treatment, survival
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6589
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6589
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2017 08:26
Metadata Last Modified:13 Jul 2017 08:26

Repository Staff Only: item control page