Home About Browse Search
Svenska


Gynnerstedt, Elin, 2017. Faktorer som skogsägare efterfrågar hos skogsföretag och virkesinköpare : en fallstudie för ATA Timber. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsindustrin bidar med funktioner för Sveriges välstånd, ekonomiskt, skapar arbetstillfällen och utvecklingen av bioekonomin. För att hålla industrin rullande behövs ett kontinuerligt flöde av råvara. Skogsföretag som inte har egen skog att förse sina industrier med, står i en beroendeställning gentemot de privata skogsägarna. Virkesråvara är avgörande för att hålla industrin rullande. Skogsbranschen står inför en rad förändringar där skogsägarkåren blir allt mer diversifierad med olika målsättningar och behov. Andra värden än de ekonomiska tenderar att bli allt viktigare för skogsägarna och konkurrensen att få tillgång till råvara för industrin ökar. Det blir därför allt viktigare för skogsföretagen att skapa långsiktiga relationer med de privata skogsägarna.
Syftet med denna studien är att identifiera signifikanta faktorer som påverkar skogsägarnas val av företag. För att uppfylla syftet berördes frågeställningarna; vilka faktorer samt utomstående parter som påverkar skogsägarnas val, vilka egenskaper som skogsägarna uppskattar hos virkesinköparna samt vilka tjänster skogsägarna efterfrågar hos företagen.
För att uppfylla studiens syfte har mixed method använts, bestående av strukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Tolv stycken semistrukturerade intervjuer och 45 strukturerade intervjuer genomfördes med skogsägare med fastigheter belägna i Nässjö, Sävsjö eller Vetlanda kommun. Intervjuguiderna byggde på ett teoretiskt ramverk bestående av relationsmarknadsföring, kundlojalitet, tjänstedominerad logik samt tjänstekvalité.
Studiens resultat visar att priset har en påverkande roll vid val av företag. För vissa skogsägare är den avgörande och för andra har den endast en påverkande effekt. Vidare påverkar relationen till inköparen och hur denne agerar skogsägarnas val. Egenskaper som uppskattas hos virkesinköparna är ärlighet och kontinuerlig kontakt. Vidare påverkas skogsägarna av företagets rykte samt hur ledningen agerar, däremot grannar och media påverkas inte skogsägarna av. Vilka tjänster som skogsägarna efterfrågar varierar mellan olika bakgrundsvariabler, men generellt finns det en efterfrågan på samtliga skogliga åtgärder. Däremot visar studiens resultat inte någon stark efterfrågan på ekonomiska tjänster från skogsföretagen.

,

The wood industry in Sweden is important for its country for example, the economy, it create job opportunities and it contribute to the development of the bioeconomy. The forest industry needs a continuous flow of raw material. Some forest company has forest on their own to supply their industry with, but those companies that don’t are dependent on the private forest owners. The forest industry stands for a lot of changes. Forest owners and their goals has change from economic to a more biodiversity point of view. Even the competition for timber increase which make it important for the companies to create long-term relationship with the private forest owners.
The aim with this study is to identify factors that influence the private forest owner’s choice of forest company. To fulfill the aim questions were raised conceiving; which factors and external parties effect the forest owners´ choice, which characteristics appreciate the forest owner by a wood purchaser and finally which services demand the forest owners from the forest companies.
This study has used a mixed method that consists of structured and semi-structured interviews. Twelve semi-structured interviews and 45 structured interviews were done with forest owner that own forest in Nässjö, Sävsjö or Vetlanda. The interview guides were built on a theoretical framework conserving relationship marketing, customer loyalty, service-dominant logic and service quality.
The results indicate that the price influence the forest owner in their choice of company. To some owners it is a determining factor and to others it has less of an influence role. Furthermore, effect the relationship to the wood purchaser the forest owner’s choice of company. Characteristics that the owner appreciate by a wood purchaser is honestly and continuous contact. Furthermore, the company’s´ reputation and the acting of the company’s management also affect the forest owner in their choice of company. However neighbors and media do not affect the choice of company. Service demand from the forest owners varies between background factors, but generally there is a demand for all forest services. There is no strong demand for economic services from the forest owners.

Main title:Faktorer som skogsägare efterfrågar hos skogsföretag och virkesinköpare
Subtitle:en fallstudie för ATA Timber
Authors:Gynnerstedt, Elin
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:185
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Kundlojalitet, Mixed method, Privatskogsägare, Relationsmarknadsföring, Semistrukturerade, Intervjuer, Strukturerade intervjuer, Tjänstekvalité, Tjänstedominerad logik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6707
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6707
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 12:01
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 12:01

Repository Staff Only: item control page