Home About Browse Search
Svenska


Nylander, Erika, 2017. Förtroende i skogliga affärsrelationer : skogsägarens förtroende för virkesköparen beroende av skogsägarens avstånd till skogsfastigheten. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
608kB

Abstract

Den här studien genomfördes i samarbete med SCA Skog AB eftersom att de upplevde ett behov av att förstå hur skogsägare resonerar kring begreppet förtroende i skogliga affärsrelationer.

Konkurrensen bland virkesköpande organisationer om skogsägares virke ökar i takt med industriernas ökade efterfrågan på råvara och i och med urbaniseringen och den skiftande skogsägarstrukturen. På grund av detta har skogsföretag intresse i att bygga långsiktiga relationer med privata skogsägare. Långsiktiga och starka affärsrelationer bidrar till ökade marknadsandelar, ökad försäljning och därmed större vinst.

Syftet med den här studien var att studera skogsägares förtroende för virkesköpare i den skogliga affärsrelationen beroende om skogsägaren är närskogsägare eller distansskogsägare. Syftet var också att studera hur variablerna virkesköparens skoglig kompetens, kommunikationen mellan parterna, virkesköparens vilja att kundanpassa och virkesköparens lokal anknytning påverkar skapandet av skogsägarens förtroende för virkesköparen i en skoglig affärsrelation beroende om skogsägaren är närskogsägare eller distansskogsägare.

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa djupintervjuer med nio skogsägare, fyra närskogsägare och fem distansskogsägare. Resultatet från studien visar att både närskogsägares och distansskogsägares förtroende skapas genom förutsägelseprocessen. Skogsägarnas förtroende för virkesköparen innefattar framförallt att de kan lita på att virkesköparen håller avtal och är ärlig. Skogsägarna anser också att förtroende beror av virkesköparens vilja att kundanpassa och dennes förmåga att kommunicera vad som händer under affären med skogsägaren.

,

This study was done in cooperation with SCA Skog AB because they experienced a need to understand how forest owners thinks about trust in forest business relationships.

Competition among timber-buying organizations about forest owners is increasing in line with industry's increased demand for raw materials and through urbanization and the changing forest owners' structure. Because of this, forest companies have an interest in building long-term relationships with private forest owners. Long-term and strong business relationships contribute to increased market shares, increased sales and thus higher profits.

The purpose of this study was to study forest owners' trust in timber purchasers in the forest business relationship, depending on whether the forest owner is resident forest owner or non-resident forest owner. The purpose was also to analyse how forest competence by the timber purchaser, communication between the parties, willingness to customize by the timber purchaser and the timber purchasers local connection affect the private forest owners trust for the timber purchaser in a forest business relationship, depending on whether the forest owner is a resident forest owner or non-resident forest owner.

The study was done by qualitative deep interviews with nine forest owners, four resident forest owners and five non-resident forest owners. The result of the study shows that trust in both forest owners and district forest owners is created through the prediction process. Forest owners trust in the timber purchaser means that they can rely on the timber purchaser and that they are honest. Forest owners also believe that trust depends on the timber purchasers willingness to customize and its ability to communicate what happens during the affair with the forest owner.

Main title:Förtroende i skogliga affärsrelationer
Subtitle:skogsägarens förtroende för virkesköparen beroende av skogsägarens avstånd till skogsfastigheten
Authors:Nylander, Erika
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne and Andersson, Elias and Olofsson, Elin
Examiner:Eriksson Ljusk, Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:475
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:skoglig kompetens, kommunikation, viljan att kundanpassa, lokal anknytning, trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6575
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6575
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2017 08:20
Metadata Last Modified:11 Jul 2017 08:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics