Home About Browse Search
Svenska


Fridell, Agnes, 2017. Insekter som livsmedel : möjligheter och utmaningar i att designa avelsprogram. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Insekter har föreslagits som ett möjligt alternativ för att producera klimatsmart kött. Det beror delvis på deras höga foderomvandlingsförmåga. Foderomvandlingsför-mågan innebär att de kan födas upp på mindre foder i jämförelse med andra djur. Det kan vara ett bra sätt att använda markresurserna. Insekter har konsumerats av människor länge men inte så mycket i EU, där de nyligen bedömdes vara ett nytt livsmedel. Det är först de senaste åren insekter har börjat födas upp på gårdar och hittills är honungsbi och silkesmask de enda domesticerade insekterna. Idag finns det inget avelsprogram för insekter som syrsor eller mjölmaskar. Med ett avelsprogram skulle det vara möjligt, till exempel, påverka insekternas mottaglighet för sjukdomar. Detta skulle kunna göra produktionen mer hållbar. Tidigare har insekter använts som modelldjur i olika studier och i vissa studier har de testats som djurfoder. Men få studier har utförts med syfte att utvärdera insekterna som livsmedel. För att ett avelprogram ska vara meningsfullt att designa, måste det finnas en marknad i väst, insekter måste bevisas vara säkra för konsumtion och djurskyddslagar måste uppda-teras för att inkludera insekter. Insekters gener måste studeras och genetiska para-metrarna beräknas. Det är också nödvändigt att skapa en databas där egenskaperna är registrerade. Hur snabbt avelsframsteg som är möjligt beror bland annat på ärft-ligheten hos den önskvärda egenskapen, insekternas generationsintervall och om de-ras reproduktion är säsongsbunden. Det finns alltså många faktorer som påverkar hur framgångsrikt ett avelsprogram för insekter kan bli.

,

Insects have been put forward as a possible alternative to produce climate smart meat. It is partly due to the high feed conversion. Feed conversion capability means that they could be raised on less feed compared to other animals. It can be a great way to use land resources. Insects have been a part of food for people a long time but not so much in EU, where they were newly classified as a novel food. It is only recently that they have begun to be raised on farms and so far honeybees and silkworms are the only insects that are domesticated. Today there is no breeding program for insects such as crickets or mealworms. With a breeding program, it would be possible, for example, affect the insects' susceptibility to diseases which can make production more sustainable. Previously, insects were used as model animals in different studies and, in some studies, they have been tested as animal feed. However, no studies where the aim was to evaluate the insects as food. For a breeding program to be worthwhile to design, there must be a market in the West, insects must be proven to be safe for human consumption to be sold in EU and animal protection laws must be updated to include insects. Insect genes need to be studied and the genetic parameters estimated. It is also necessary to create a database where the traits are registered. How fast ge-netic progress is possible depends, for example, on the heritability of the desirable trait, the insects generation interval and if their reproduction is seasonal. So there are many factors that could influence the success of a breeding program for the insects.

Main title:Insekter som livsmedel
Subtitle:möjligheter och utmaningar i att designa avelsprogram
Authors:Fridell, Agnes
Supervisor:Rydhmer, Lotta
Examiner:Strandberg, Erling
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:518
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Acheta domesticus, Tenebrio, Apis mellifera, Bombyx mori, entomophagy, avelsprogram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6529
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6529
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2017 13:18
Metadata Last Modified:04 Jul 2017 13:18

Repository Staff Only: item control page