Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Jenny, 2017. Kejsarsnitt på honkatt : effekter av anestesin på kattungar och hona. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
679kB

Abstract

Journaler från 55 fall av kejsarsnitt på honkatt under perioden 2012 - 2016 studerades för att besvara frågeställningarna. Journalerna granskades med syftet att få en djupare förståelse kring hur valet av anestetiska läkemedel påverkar utkomsten för kattung-arna och hur narkoslängden påverkar uppvaknandet för honkatten vid kejsarsnitt. Syftet var även att via journaler från Universitetsdjursjukhuset i Uppsala se om det fanns någon koppling mellan valet av anestetiska läkemedel och mortalitet hos katt-ungarna. Resultatet från journalerna jämfördes sedan med vetenskaplig litteratur inom området. Den mest intressanta faktorn som påträffades genom journalsökning var användan-det av propofol eller ketamin som induktion. I litteraturen ansågs användning av propofol mestadels fördelaktigt vid kejsarsnitt på katt, medan journalsökningen vi-sade att en stor procent av kattungarna föddes dåsiga med fosterdepression vid an-vändandet av propofol. Användningen av ketamin som induktion rekommenderades inte i stora delar av litteraturen på grund av sin negativa effekt på andning och cir-kulation. Journalsökningen visade att det var ytterst få kattungar som föddes med andnings- och cirkulationsdepression när honkatten inducerats på ketamin. Mortaliteten hos kattungarna under kejsarsnittet var också något det här examensar-betet behandlar. Resultatet visade en jämn fördelning av avlidna kattungar mellan de olika induktionsläkemedlen men det saknades också information om vitaliteten hos kattungarna innan operation. Honkatternas uppvaknande jämfördes med olika faktorer som till exempel narkos-längd och induktion men det saknades en del information från journalerna och ingen av faktorerna kunde ensamt ge en tydlig koppling till en negativ inverkan på uppvaknandet. Konklusionen drogs till att framförallt induktionsläkemedel skulle kunna vara kopplat till dåsighet hos kattungarna men att det borde utredas vidare. Studien kunde inte fastställa vilka faktorer som spelade in vad gällde kattungarnas mortali-tet då deras vitalitet innan kejsarsnitt oftast var okänd. Något samband mellan narkoslängd och honkatternas uppvaknande kunde inte på-visas med det materialet som fanns att tillgå.

,

Journals from 55 cases of caesarean section on female cats during the period 2012 - 2016 were studied to answer the questions. The journals were answered with the purpose of gaining a deeper understanding of how the choice of anesthetic drugs affects the outcome of the kittens and how the anesthetic length affects the wake up of the queens. The aim was also to see, via journals from the University Animal
Hospital in Uppsala, whether there was any link between the choice of anesthetic drugs and mortality in the kittens. The results from the journals were then compared with scientific literature in the field. The most interesting factor found by journal search was the use of propofol or ketamine
as induction. In literature, the use of propofol was considered to be most advantageous in cesarean section on cats, while the journal search showed that a large
percentage of the kittens were born drowsy with fetal depression in the use of propofol. The use of ketamine as induction was not recommended in the literature due to its negative effect on breathing and circulation. The survey showed that there were few kittens born with respiratory and circulatory depression when the female had been induced on ketamine. The mortality of the kittens under the caesarean section is something the study attends. The result showed an even distribution of drowsy kittens between the different
induction drugs, but there was also no information about the vitality of the kittens before surgery. The queens awakening was compared with various factors such as anesteheic length
and induction, but some information was missing from the records. None of the factors alone could make a clear link to a negative impact on the awakening. The conclusion was that, in particular, induction drugs could be linked to drowsiness in the kittens but that it should be investigated further. The study was unable to determine the factors involved in the mortality of the kittens, since their vitality before caesarean section was usually unknown.
There was no correlation between anesthetic length and the queens awakening with the material that was available.

Main title:Kejsarsnitt på honkatt
Subtitle:effekter av anestesin på kattungar och hona
Authors:Axelsson, Jenny
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:Wiklund, Maja
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2017:3
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:kejsarsnitt, kattungar, honkatt, anestesi, läkemedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6797
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6797
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2017 11:18
Metadata Last Modified:05 Sep 2017 11:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics