Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Malin, 2017. Simning och vattentrask vid rehabilitering av osteoartrit hos hund : en jämförande litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
550kB

Abstract

Osteoartrit är en vanlig ledsjukdom hos hundar som ofta uppkommer sekundärt till följd av en skada eller felaktig utveckling av leder. Sjukdomen orsakar smärta, stelhet och ett allmänt försämrande av hundens livskvalité. Hydroterapi är en form av rehabilitering som inom humanvården anses vara särskilt fördelaktig som behandlingsmetod vid osteoartrit och inom djursjukvården är simning och vattentrask två metoder som ofta används vid rehabilitering av hundar.
Syftet med litteraturstudien är att samla information om de två metoderna och jämföra dessa med avseende på kondition, muskelstyrka, funktion, ledrörlighet, belastning och smärta. De positiva effekter som hydroterapi kan ge beror till stor del på den fysiska träningen i kombination med vattnets egenskaper hydrostatiskt tryck, flytkraft och viskositet. Dessa egenskaper gör att belastningen på lederna minskar samtidigt som motståndet i vattnet ger möjlighet till effektiv träning av muskler och det kardiovaskulära systemet.
Det finns vissa skillnader i hur simning och vattentrask påverkar hundar vid träning, men generellt går det inte att avgöra vilken av metoderna som är bäst lämpad vid osteoartrit eftersom det beror på flera olika faktorer. Viktigast är att individanpassa rehabiliteringen utifrån hundens förutsättningar, vilket kräver stor kunskap om både metod och tillstånd så att risken för skada minimeras.
För att få en djupare förståelse för rehabiliteringsmetodernas påverkan på hundar med osteoartrit krävs vidare forskning inom området.

,

Osteoarthritis is a common joint disease in dogs that often occur as a result of injury or developmental deformation or misalignment of joints. The condition causes causes pain, stiffness and a general deterioration of the dog's quality of life. Hydrotherapy is a form of rehabilitation that is considered to be particularly beneficial in the treatment of osteoarthritis in humans, and swimming and underwater treadmill are two methods that often are used in the rehabilitation of dogs.
The objective of this literature study is to gather information about the two methods and compare them concerning fitness, muscle strength, function, joint mobility, strain and pain. The positive effects that hydrotherapy can give is largely due to the physical exercise in combination with the hydrostatic pressure, buoyancy and viscosity of the water. These properties reduce weight loading on the joints while still providing effective exercise of the muscles and the cardiovascular system.
There are some differences in how swimming and underwater treadmill affect dogs during exercise, but since several factors are involved it’s not possible to determine which method that’s best suited in the rehabilitation of osteoarthritis.
It is important to adapt the rehabilitation to each individual, and this requires a high level of knowledge of both method and condition to minimize the risk of futher injury.
In order to gain a better understanding of the effects these methods of rehabilitation have on dogs with osteoarthritis, further research is required.

Main title:Simning och vattentrask vid rehabilitering av osteoartrit hos hund
Subtitle:en jämförande litteraturstudie
Authors:Gustafsson, Malin
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Svonni, Elin
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2017:11
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:osteoartrit, rehabilitering, simning, vattentrask, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6794
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6794
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2017 10:57
Metadata Last Modified:05 Sep 2017 10:57

Repository Staff Only: item control page