Home About Browse Search
Svenska


Källhult, Agnes, 2017. Pilotstudie av den svenska versionen av UNESP-Botucatu MCPS : ett instrument för utvärdering av akut, postoperativ smärta hos katt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det råder inga tvivel om att de som forskar om hur smärta påverkar djur är eniga om vikten av att kunna mäta och jämföra djurs smärta. För att kunna utvärdera smärta på katt på ett pålitligt och objektivt sätt krävs det att man kan använda sig av ett validerat smärtutvärderingsinstrument.

UBPS är ett smärtutvärderingsinstrument för katt som är validerat på engelska och numera översatt till svenska. För att kunna använda den svenska versionen kliniskt i Sverige krävs det att den testat. Syftet med det här kandidatarbetet är att utföra en pilotstudie av den svenska versionen av UBPS genom att utvärdera smärta hos katter som genomgår ovariohysterektomi för att undersöka instrumentets validitet
och lämplighet i klinisk verksamhet. Frågeställningarna som valdes behandlade huruvida instrumentet visar att katter som genomgår ovariohysterektomi uppvisar mer smärta postoperativt än preoperativt, om resultatet i den här studien går att jämföra statistiskt med resultatet från valideringen av den engelska versionen av instrumentet samt om instrumentet är lämpligt att använda kliniskt.

Sju katter som genomgick ovariohysterektomi på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala utvärderades pre- och postoperativt. Förutom katternas smärtvärden så
registrerades även deras ålder, vikt, läkemedel som administrerats perioperativt, sederingsgrad postoperativt och vilka tider utvärderingarna utfördes.

Preoperativt var medianen för smärtvärdena 4 (instrumentets maximala värde är 30). Postoperativt var medianen 7. Wilcoxons teckenrangtest användes för att analysera
differensen mellan de pre- och postoperativa smärtvärdena. Analysen visade en signifikant differens på 3 med ett p-värde på 0,022. Wilcoxons variabel var 28.

En statistisk jämförelse mellan den här studien och studien av Brondani et al. (2013) kunde inte genomföras på ett relevant sätt eftersom de utfördes på olika sätt. Katterna har fått olika läkemedel och tiderna för utvärderingarna skiljde sig mellan de två studierna.

På grund av att endast ett litet stickprov användes och att sederingsgraden hos katterna postoperativt kan ha påverkat resultatet kunde inga slutsatser om instrumentets
validitet på svenska dras. För att kunna validera instrumentet skulle det krävas vidare studier. Författaren menar att den nuvarande versionen av instrumentet inte är lämplig att använda kliniskt delvis eftersom det var en onödigt omständlig procedur att använda instrumentet och delvis eftersom flera av instrumentets parametrar är tvetydliga. Det föreslås att nästa steg mot att få ett pålitligt smärtutvärderingsinstrument för katter på svenska borde vara att undersöka andra sådana, exempelvis The Glasgow Feline Composite Measure Pain Scale.

,

There is no doubt that those who research how pain affects animals agrees on the importance of being able to measure and compare animal's pain. In order to be able to evaluate pain in cats in a reliable and objective manner, it is necessary to use a validated pain evaluation tool.

UBPS is an pain assesment-instrument for cats, validated in English and now translated into Swedish. In order to be able to use the Swedish version clinically in Sweden, it is required that it is tested. The purpose of this bachelor thesis is to conduct a pilot study of the Swedish version of the UBPS by evaluating pain in cats undergoing ovariohysterectomy to investigate the validity and suitability of the instrument in clinical environment. The questions selected addressed whether the instrument shows that cats undergoing ovariohysterectomy exhibit more pain postoperatively than preoperatively, if the results of this study can be compared statistically with the result of the validation of the English version of the instrument and if
the instrument is suitable for clinical use.

Seven cats who underwent ovariohysterectomy at Universitetsdjursjukhuset in Uppsala were evaluated pre- and postoperatively. In addition to the pain values of the cats, their age, weight, drug administered perioperatively, postoperative sedation grade and times of evaluations were also recorded.

Preoperative was the median for pain values 4 (the instrument's maximum value is 30). Postoperatively, the median was 7. Wilcoxon's signed-rank test was used to
analyze the differences between pre- and postoperative pain values. The analysis showed a significant difference of 3 with a p-value of 0.022. Wilcoxon's variable was 28.

A statistical comparison between this study and the study by Brondani et al. (2013) could not be implemented in a relevant manner because they were performed differently. The cats had received different drugs and the times for the evaluations differed between the two studies.

Due to the fact that only a small sample was used and that the postoperative sedation level could affect the outcome, no conclusions could be drawn regarding the validity of the instrument in Swedish. In order to validate the instrument, further studies would be required. The author believes that the current version of the instrument is not appropriate to use clinically because it was an unnecessarily circumstantial procedure to use the instrument and because several of the instrument parameters are ambiguous. It is suggested that the next step towards obtaining a reliable
pain evaluation tool for cats in Swedish should be to investigate other instruments, such as the Glasgow Feline Composite Measure Pain Scale.

Main title:Pilotstudie av den svenska versionen av UNESP-Botucatu MCPS
Subtitle:ett instrument för utvärdering av akut, postoperativ smärta hos katt
Authors:Källhult, Agnes
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:Löfqvist, Ninnie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:18
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:smärta, smärtutvärdering, smärtskala, validering, katt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6719
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6719
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 14:10
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 11:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics