Home About Browse Search
Svenska


Wallin, Jennifer, 2017. En jämförelse av energi- och näringsinnehåll i några olika färskfoder och torrfoder för hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img] PDF
517kB
[img] PDF
490kB

Abstract

Förespråkare av färskfoder menar att hunden är en karnivor och därmed bör äta endast rått kött. Motståndare menar däremot att hunden är en omnivor och kan tillgodogöra sig näring från olika typer av näringskällor, och därmed bör utfodras med annan typ av föda än endast kött. Inga studier har påvisat eller förkastat att en diet på färskfoder har några långsiktiga fördelar jämfört med någon annan typ av hundfoder.

Syftet med arbetet är att ta reda på huruvida en diet på enbart färskfoder täcker upp hundens dagliga energi- och näringsbehov jämfört med en diet på enbart torrfoder. Studien baserades på det dagliga energibehovet, samt näringsbehovet av protein, fett, kolhydrater och vissa mineraler för en vuxen, frisk, hund i normalhull på 15 kg, med normal aktivitetsnivå. Energi- och näringsinnehåll, samt kostnad, hygien och tillredning av tre olika färskfoder och tre olika torrfoder jämfördes och utvärderades.

De torrfoder som valdes ut och jämfördes i studien var Doggy Original, Magnusson Original – Den Naturliga Hundmaten och Standardt Original NORMAL. De färskfoder som valdes var MUSH B.A.R.F Vaisto Blå Nöt-Kalkon-Lax, Nordic Bas och VOM og Hundemat ACTIVE Helfoder. Samtliga analysvärden för de olika fodren räknades om till torrsubstans, så att en jämförelse mellan färskfoder och torrfoder kunde genomföras.

Förutom syre och vatten är energi den viktigaste delen som måste tas hänsyn till i hundens foderstat. Energi är nödvändigt för kroppens metaboliska processer, vilka inkluderar att underhålla och bilda nya vävnader i kroppen, kunna utföra fysiskt arbete och reglering av normal kroppstemperatur. Alla djur har behov av de sex näringsämnena protein, fett, kolhydrater, vitaminer, mineraler och vatten. Protein, fett och kolhydrater ger energi när de konsumeras och metaboliseras – vilket vitaminer, mineraler och vatten inte gör.

En närmare jämförelse gjordes av energiinnehållet i de olika fodren, vilken påvisade att inget av de undersökta fodren uppfyllde hundens energibehov genom respektive fodertillverkares dagliga rekommenderade givor. Medan näringsinnehållet i torrfodren täckte upp hundens näringsbehov av de jämförda näringsämnena, påträffades vissa brister bland de studerade färskfodren.

Olika foder var att föredra vid de olika granskade aspekterna; energi- och näringsinnehåll, inköpskostnad, samt hygien och tillredning. Det sammantagna resultatet utifrån i denna studie visade att Standardt Original NORMAL var fodret att föredra.

Fler studier behövs generellt kring hundfoder och utfodring av hundar, men också fler och utökade studier kring enbart färskfoder och hur det påverkar hunden.

,

Proponents of raw food suggest that the dog is a carnivore and should eat only raw meat. Opponents say, on the other hand, that the dog is an omnivore and can absorb nutrition from several types of nutrients, and thus should be fed a different type of food than only meat. No studies have neither proved nor rejected that a diet composed only of raw food has any long-term benefits over any other type of dog food.

The purpose of this study is to examine whether a diet of only raw food covers the dog’s daily energy and nutritional needs, compared with a diet of only dry food. The study was based on the daily energy requirement, as well as the daily nutritional needs of protein, fat, carbohydrates and minerals for an adult, healthy, normal sized dog of 15 kg, with a normal activity level. Energy and nutritional content, price, hygiene and preparation of three different raw foods and three different dry foods were compared and evaluated.

The dry foods that were selected and compared in the study were Doggy Original, Magnusson Original – Den naturliga hundmaten and Standardt Original NORMAL. The raw foods that were selected and compared in the study were MUSH B.A.R.F Vaisto Blå Nöt-Kalkon-Lax, Nordic Bas and VOM og Hundemat ACTIVE Helfoder. All analytical values for the different dog foods were recalculated based on dry matter, to make a comparison between the raw foods and dry foods possible.

In addition to oxygen and water, energy is the most critical component that must be considered in the dog’s diet. Energy is necessary for the body’s metabolic processes, which include maintaining and forming new tissues in the body, being able to perform physical work and regulation of normal body temperature. All animals need the six nutrients: protein, fat, carbohydrates, vitamins, minerals and water. Protein, fat and carbohydrates produce energy when consumed and metabolized – which vitamins, minerals and water do not.

A closer comparison of the energy content of the different dog foods were made, which suggested that none of the examined dog foods met the dog’s energy requirements through the recommended daily ration by the manufacturers. While the nutrient content of the dry foods covered the dog’s nutritional needs of the compared nutrients, some deficiencies were observed in the raw foods.

Different foods were preferred in each of the various examined aspects; energy and nutrient content, price, hygiene and preparation. The overall result of this study showed that Standardt Original NORMAL was the food to prefer.

More studies are needed in general about dog food and feeding of dogs, but also more studies on only raw food and how it affects the dog.

Main title:En jämförelse av energi- och näringsinnehåll i några olika färskfoder och torrfoder för hund
Authors:Wallin, Jennifer
Supervisor:Penell, Johanna
Examiner:Gille, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:28
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:färskfoder, torrfoder, diet, energibehov, näringsbehov, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6665
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6665
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 06:41
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 06:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics