Home About Browse Search
Svenska


Widegren, Ellinor, 2017. Attityder kring följsamhetsproblematik vid handskanvändning : en intervjustudie med leg. djursjukskötare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
603kB

Abstract

I Sverige befinner sig djursjukskötaryrket i nuläget i en unik situation där personer inom samma yrkeskategori; legitimerade djursjukskötare, har helt olika utbildning. Studien ämnar undersöka befintliga attityder gällande handskanvändning samt tidigare uppmärksammad följsamhetsproblematik, hos legitimerade djursjukskötare. Vidare undersöks även hur skillnader i utbildningsbakgrund påverkar dessa attityder.

För att undersöka detta gjordes sex djupintervjuer med legitimerade djursjukskötare från fyra olika djursjukhus och kliniker. Grupp 1 utgörs av tre informanter vars legitimation har förvärvats via jordbruksverkets övergångsregler som gällde fram till 31 december 2014. Grupp 2 utgörs av informanter som har förvärvat legitimationen via Sveriges lantbruksuniversitet. Intervjuerna transkriberades och texterna analyserades sedan via en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats.

Med analysen som grund framkom ett resultat där en viss skillnad mellan grupperna kunde ses. Skillnaderna låg i hur ofta informanterna gör egna bedömningar kring när det behövs handskar. Dock var skillnaderna inte samstämmiga då en av informanterna i grupp 1 svarade annorlunda än de andra två. Den informant som stack ut svarade att hen aldrig gjorde egna bedömningar och använde handskar mest frekvent av alla informanter i studien. De övriga två informanterna från grupp 1 svarade däremot oftare än informanterna i grupp 2 att de gjorde egna bedömningar kring handskanvändning och använde handskar mer sällan än övriga informanter. Dessa två informanter har även gemensamt att de är äldst i studien och har längst yrkeserfarenhet. Vilket gör det svårt att dra några egentliga slutsatser kring hur utbildning påverkar attityden till handskanvändning. Informanterna inom grupp 2 svarade till stor del enhetligt. Det bör dock beaktas att informanterna i grupp 2, till skillnad från de i grupp 1, alla arbetar på samma arbetsplats. Detta faktum är något som även det kan bidra till den homogena attityd som informanterna i grupp 2 uppvisar.

Den orsak till bristande följsamhet vid handskanvändning som mest frekvent angavs var stress. Andra orsaker som framkom var att informanterna bedömde att handskar inte behövdes samt brister i arbetsplatskulturen.

Hur universitetsutbildning inom djuromvårdnad påverkar attityder till handskanvändning är svårt att avgöra utifrån den här studien, men resultatet tyder på att det har en viss inverkan. Kanske inte så mycket genom att studera den grupp som saknar universitetsutbildning och deras splittrade attityder, men genom den homogena attityd kring handskanvändning som de som har studerat hos Sveriges lantbruksuniversitet uppvisar.

,

In Sweden, the occupation of licensed veterinary technicians is in a unique situation. The educational background of people within the same profession varies greatly. This study intends to explore attitudes regarding glove use and compliance with glove use among licensed veterinary technichians. Furthermore the study aim to explore how differences in education affects these attitudes.

Six in-depth interviews were conducted to investigate these questions. The interviews were carried out with veterinary technicians from four different veterinary hospitals and clinics. Group 1 included three informants that acquired their licenses to perform the profession, that is required in Sweden, through transitional provisions which were valid until the 31 of December 2014. Group 2 included three informants that acquired their licenses through the Swedish University of Agricultural Sciences. The interviews were transcribed and the texts were analyzed by the means of a content analysis taking an inductive approach.

The differences that surfaced when reviewing the results was regarding how often the informants from the different groups made their own evaluation of whether gloves were needed. However, one of the informants in group 1 gave different answers from the other two. The informant claimed to never make any own evaluations of when to use gloves and was the one informant in the study that used gloves most frequently. The other two informants from group 1 most frequently claimed that they made their own evaluations and had the lowest compliance regarding glove use. These two informants also have in common that they are the two oldest informants and have the longest work experience. These facts make it hard to make any real assumption’s regarding how graduate studies affects the attitudes towards glove use and compliance. The informants in group 2 were, to a great extent, unanimous. Though it should also be taken in consideration that all the informants in group 2, in comparisons to the informants in group 1, are employees at the same place of work. This may contribute to the homogenous attitudes found in group 2.

The most frequent answer to why the compliance in glove use is low was stress. Other factors that were mentioned were that the informants evaluated the situation and felt that gloves were not needed and shortcomings in the workplace culture.

It is difficult to come to any conclusions about how graduate studies in veterinary nursing science is influencing the attitudes towards glove use, but the result of this study suggests that there may be an certain affect. Maybe not by studying the scattered attitudes among the informants in the group that lacks graduate studies, but by the homogenous attitude showed by the group educated at the Swedish University of Agricultural Sciences.

Main title:Attityder kring följsamhetsproblematik vid handskanvändning
Subtitle:en intervjustudie med leg. djursjukskötare
Authors:Widegren, Ellinor
Supervisor:Johansson, Todd
Examiner:Pedersen, Anja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:29
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:attityder, handskar, handskanvändning, följsamhet, utbildning, legitimerad djursjukskötare, stress, arbetsplatskultur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6749
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6749
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2017 10:20
Metadata Last Modified:18 Aug 2017 10:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics