Home About Browse Search
Svenska


Wiss, Viktoria, 2017. Förekomst av postoperativa sårinfektioner efter ovariehysterektomi på friska tikar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
389kB

Abstract

Ovariehysterektomi (OHE) är ett rutiningrepp på djurkliniker och är det vanligaste ingreppet för att kastrera tikar. Liksom vid alla kirurgiska ingrepp är postoperativa sårinfektioner en komplikationsrisk och observeras hos 2,2-5,7 % av patienterna. (Adin 2011)

Syftet med detta examensarbete i djuromvårdnad var att undersöka infektionsförekomsten efter elektiv OHE på universitetsdjursjukhuset (UDS) och att jämföra resultatet med andra studier av infektionsförekomst. Att undersöka infektionsförekomst är viktigt för att upptäcka orsaker till ökad infektionsrisk, för att kunna åtgärda brister och förebygga risken för framtida postoperativa sårinfektioner.

För att undersöka infektionsförekomsten studerades journaler för de tikar som genomgått OHE på UDS mellan 2010 och 2016 retrospektivt. Kriterier för att ingå i studien var att ingreppet var elektivt, att tikarna inte fick antibiotika perioperativt och inte genomgick flera ingrepp samtidigt. Sammanlagt 109 journaler kom att ingå i studien.

Två av de 109 tikarna (1,8 %) fick enligt journalerna en postoperativ sårinfektion, vilket var något lägre än resultatet i liknande studier av infektionsförekomst. Dokumenterad uppföljning saknades hos majoriteten av patienterna (57,8 %). Det saknades en standardiserad definition av postoperativ sårinfektion, vilket utgjorde en felkälla och försvårade jämförelser mellan studier.

Bristande information i journalerna gjorde att det inte gick att undersöka samband mellan riskfaktorer och postoperativa sårinfektioner. Journalerna innehöll dock mer utförlig information över tid under åren 2014-2016 än under åren 2010-2013 för anestesitid och antal personer i operationssalen, en trend som kan vara relaterad till skärpt lagstiftning gällande vilken utbildningsnivå som krävs för att behandla djur under allmän anestesi.

Tillförlitlighet till resultatet saknades då postoperativa sårinfektioner inte kunde uteslutas hos de patienter som inte följdes upp. Retrospektiva studier kan vara att föredra framför prospektiva studier för att på begränsad tid studera information gällande ett stort antal patienter. Förutsättningen för att kunna använda denna metod är dock korrekt journalföring. För att få tillförlitliga resultat bör patienterna följas upp och en standardiserad definition för bedömning av postoperativa sårinfektioner användas.

,

Ovariohysterectomy (OHE) is a routine procedure at animal clinics and it is the most common method to castrate bitches. As with all surgical procedures, surgical site infections (SSIs) are one of the complication risks, and the prevalence of SSIs are observed to be between 2,2 -5,7 %. (Adin 2011)

The objective of the present study in the veterinary nursing program was to investigate the prevalence of SSIs after elective OHE at the Swedish veterinary teaching hospital (UDS) and to compare the result with those in similar studies. To study the prevalence of SSIs is important in order to discover the underlying reasons for SSIs, and to be able to address these and prevent the risks for future SSIs.

To investigate the prevalence of SSIs, medical records for bitches undergoing OHE at UDS during the years 2010- 2016 were studied retrospectively. Inclusion criteria for the study were that the procedure was elective, that bitches were not given antibiotics perioperatively, and that other surgical procedures were not performed during the same procedure. In all, 109 medical records were studied.

Two of the 109 bitches (1,8 %) were according to the medical records diagnosed with SSIs, which is somewhat lower than the results in similar studies. There were no documented follow-ups for the majority of the patients (57,8 %). There was a lack of standardised definition of SSIs, which made a correct comparison with other studies difficult.

Due to the lack of information in the medical records, potential risk factors could not be related to SSIs. The medical records contained more information during the years 2014-2016 than during 2010-2013 regarding duration of anaesthesia and number of persons present at the operation theatre, a trend that could be related to sharpened legislation regarding the level of education required for treating animals under general anaesthesia.

Reliability of the results is low, as SSIs cannot be discounted for those patients that were not followed up. Retrospective studies are to be preferred to prospective studies when the aim is to study information for a large number of patients during a limited time. To be able to use this method, however, it is required that medical records are kept correctly. Furthermore, to get reliable results patients ought to be followed up, and a standardised definition for evaluation of SSIs should be used.

Main title:Förekomst av postoperativa sårinfektioner efter ovariehysterektomi på friska tikar
Authors:Wiss, Viktoria
Supervisor:Johansson, Todd
Examiner:Löfqvist, Ninnie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:30
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:ovariehysterektomi, kastration, postoperativ sårinfektion, sårkomplikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6748
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6748
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2017 10:16
Metadata Last Modified:18 Aug 2017 10:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics