Home About Browse Search
Svenska


Halvarsson, Helena, 2017. Preanestetisk användning av antiemetika till hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
542kB

Abstract

Opioider administreras ofta preanestetiskt till hund för att få patienten smärtlindrad och sederad. Vanliga biverkningar vid medicinering med dessa läkemedel är illamående och kräkningar. Perianestetiska kräkningar kan leda till aspiration av magsäcksinnehåll och ett ökat tryck intrakraniellt och intraokulärt, vilket kan resultera i allvarliga komplikationer för hunden. För att förhindra att detta sker kan ett antal antiemetiska substanser användas.
Syftet med detta arbete var att fördjupa kunskaperna gällande preanestetisk behandling med antiemetika till hund. För- och nackdelar med medicineringen inkluderades i arbetet, samt hur antiemetika används preanestetiskt till hund på svenska djursjukhus. En litteraturstudie genomfördes för att sammanställa antiemetikans eftersträvansvärda och icke önskvärda effekter. En webbaserad enkätstudie utfördes för att få en uppfattning om hur antiemetika används preanestetiskt, i kombination med opioider, till hund på svenska djursjukhus. Enkäten bestod av tre frågor följt av en till fyra följdfrågor och besvarades av 19 djursjukskötare.
Faktorer som påverkar risken för reflux under anestesi är hundens ålder, typen av operation som utförs, läkemedel som används perianestetiskt, den tid hunden fastat inför anestesin samt mängd magsäcksinnehåll och dess pH-värde. Den antiemetiska substansen maropitant har visats förhindra uppkomst av kräkningar och illamående preanestetiskt, vid administrering innan opioiden. Maropitant har även en viss analgetisk effekt vid visceral smärtstimulering. Substansen ska användas med försiktighet vid hjärtsjukdom, leversjukdom, hypoproteinemi samt vid administrering av andra starkt proteinbundna läkemedel. Acepromazin är ett neuroleptikum med antiemetisk effekt. Administrering av acepromazin preanestetiskt minskar frekvensen av kräkningar och har även en önskvärd effekt på illamående. Substansen verkar också antiarytmiskt och sederande. Intraoperativ hypotension uppkommer lättare hos hundar som premedicinerats med acepromazin eftersom substansen ger en vasodilaterande effekt.
Resultatet av enkätstudien påvisade det som vanligt förekommande att opioider används preanestetiskt. Fyra av 19 djursjukskötare angav att antiemetika administreras rutinmässigt på något sätt och att det antiemetiska läkemedlet oftast ges samtidigt som opioiden. De flesta deltagande angav att antiemetikan upplevdes ha effekt under hela det perianestetiska förloppet. De anledningar som uppgavs för att antiemetika inte används preanestetiskt till hund, var att respondenterna hade mycket liten eller ingen erfarenhet av medicineringen samt att de inte upplevde något behov av det.

,

Opioids are commonly administered as preanesthetic medication for dose dependent sedation and analgesia in dogs. This medication frequently results in unwanted adverse effect including vomiting and signs of nausea. Perianesthetic vomiting could cause aspiration of gastric content and increased intracranial and intraocular pressure, which could result in severe complications for the dog. To prevent this from happening, a number of antiemetic substances can be used.
The aim of this thesis was to gain a deeper understanding regarding preanesthetic use of antiemetic medicines to dogs. The thesis included benefits and disadvantages from antiemetic medication and how preanesthetic antiemetics are used in veterinary practices in Sweden. A literature review was conducted to compile the advantages and disadvantages of antiemetics. A questionnaire was conducted to estimate how preanesthetic antiemetics for dogs are used, in combination with opioids, at veterinary practices in Sweden. The questionnaire consisted of three questions with one to four follow up questions and 19 veterinary nurses responded to it.
The age of the dog, preanesthetic medications that are used, the kind of surgery performed, the time food has been withheld prior to anesthesia and the amount of gastric content and its pH are all factors that affect the incidence of reflux during general anesthesia. Maropitant is an antiemetic substance which has been proved to prevent preanesthetic vomiting and nausea when administered before the opioid. Maropitant also possesses a potential role in alleviating visceral pain. The substance should be used with caution to dogs suffering from cardiac disease, hepatic disease, hypoproteinaemia and when administering other highly protein bound medicines. Acepromazine is a neuroleptic substance with an antiemetic effect. Preanesthetic administration of acepromazine decreases the incidence of vomiting and has a desirable effect on signs of nausea. The substance is also antiarrhythmic and acts as a sedative. Since the substance provides vasodilatation, intraoperative hypotension is more commonly found in dogs premedicated with acepromazine.
The result of the questionnaire showed that opioids were commonly used in the preanesthetic phase. Four out of 19 veterinary nurses responded that antiemetics are administered on a regular basis and that the antiemetic medicine is usually given simultaneously with the opioid. Most of the participants experienced the antiemetic as effective during the entire perianesthetic process. The participants who did not use preanesthetic antiemetics to dogs, indicated that they did not experience a need of antiemetics and that they had none or very little experience of that kind of medication.

Main title:Preanestetisk användning av antiemetika till hund
Authors:Halvarsson, Helena
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:Gille, Sanna
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2017:12
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:antiemetika, hund, kräkning, illamående, opioider
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6787
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6787
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2017 10:17
Metadata Last Modified:05 Sep 2017 10:17

Repository Staff Only: item control page