Home About Browse Search
Svenska


Sundkvist, Caroline, 2017. Kronisk smärta hos hundar med osteoartrit : en jämförelse av två smärtskalor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mer än 20% av hundar över ett års ålder drabbas av osteoartrit. Det är en ledsjukdom med förslitning av ledbrosket, benpålagringar och ofta inflammation i ledkapseln som följd. Sjukdomen leder till kronisk smärta och sänkt livskvalitet hos de hundar som inte får tillräcklig behandling.

På grund av djurs förmåga att dölja sin smärta, och svårigheten för oss människor att kommunicera med dem, kan det vara en utmaning att bedöma djurs smärtnivåer. Flera formulär har utvecklats för att utvärdera olika typer av smärta hos djur. Vid kronisk smärta är det oftast beteendeförändringar som noteras av djurägaren. Helsinki
Chronic Pain Index och Canine Brief Pain Inventory är två exempel på smärtskalor som är utvecklade för att utvärdera kronisk smärta hos hundar med osteoartrit, genom att titta på just beteendeförändringar. Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra dessa två smärtformulär, att ge en bild av när de kan användas och vilka för- och
nackdelar de har.

Helsinki Chronic Pain Index är en skala där elva faktorer gällande hundens beteende graderas på en femgradig skala. Resultatet ger sedan en siffra som utgör hundens Chronic Pain Index och som blir jämförbar över tid. I dagsläget är Helsinki Chonic Pain Index endast validerat på finska.

Formuläret är testat på hundar med osteoartrit i flera olika studier, men har i en tidigare studie kritiserats för att vara otillräckligt validerat. Formuläret är utformat så
att det lämnar minimalt utrymme för tolkning av djurägaren, vilket anses vara positivt när djurägaren inte själv har kunskap om smärtbedömning av hund.

Canine Brief Pain Inventory består också av elva faktorer, här indelade i tre kategorier: Pain Severity, Pain Interference och Quality of Life. Poängen i de olika
kategorierna räknas samman till tre totalsummor som är jämförbara över tid. Formuläret är testat i flera studier, mot andra formulär och mot objektiva mätmetoder så som kraftmätningsplattor. En nackdel med formuläret är att vissa påståenden baseras på djurägarnas tolkning av sina djurs smärta snarare än på direkta observationer, vilket kan vara en felkälla när formuläret används av djurägare som
saknar tillräcklig kunskap i att smärtbedöma djur.

Båda formulären har i flera studier konstaterats ha god validitet och reliabilitet, och inga dokumenterade kontraindikationer finns för Helsinki Chronic Pain Index
respektive Canine Brief Pain Inventory som utvärderingsmetoder för kronisk smärta hos hundar med osteoartrit. Dock saknas vidare studier på hundar som utöver
osteoartrit även har andra diagnoser, och på hur detta i så fall påverkar formulärens tillförlitlighet vid smärtbedömningen.

,

More than 20% of dogs over one year of age have osteoarthritis. It is a joint disease, usually with deterioration of the articular cartilage, osteophytes and inflammation of the articular capsule. The disease leads to chronic pain and decreased quality of life for those dogs that are not getting sufficient treatment.

Since animals tend to mask their pain, and due to the difficulties for us humans to communicate with them, it may be a challenge to evaluate animals’ pain levels. Several
pain scales have been created to assess different kinds of pain in animals. For chronic pain, pet owners most commonly report changes of behavior as the first noticeable signs. Helsinki Chronic Pain Index and Canine Brief Pain Inventory are two examples of pain scales that are developed for assessment of chronic pain in dogs with osteoarthritis, through measuring changes of behavior. The purpose of this study is to compare the two questionnaires, to convey in what situations they can be used, and what advantages and disadvantages each of them have.

Helsinki Chronic Pain Index is a scale where eleven factors describing the dog’s behaviors are measured on a five-grade scale. The result is a score described as the dog’s Chronic Pain Index, and that can be compared over time. Helsinki Chronic Pain Index has yet to be validated in a language other than Finnish.

The questionnaire has been tested to measure pain in dogs with osteoarthritis in several studies, but has in one earlier study been criticized for insufficient validation.
The scale is set up to minimize the room for interpretation from the dog owner, which is considered positive when the owner lack adequate ability to assess pain in dogs.

Canine Brief Pain Inventory is also composed of eleven factors, here divided into three categories: Pain Severity, Pain Interference and Quality of Life. The combined scores from each category can be compared over time. The questionnaire has been tested in several studies, and the results have been compared against both other questionnaires
and objective measurements such as force plate gait analyses. A disadvantage with this pain scale is that some of the factors are based on the pet owner’s assessment of their pet’s pain instead of direct observations of their behaviors, which can be a source of error when the owner lack the ability to assess pain in their animals in an accurate way.

Both pain scales have, in several studies, been proven to have good reliability and validity, and there are no documented contraindications for Helsinki Chronic Pain
Index or Canine Brief Pain Inventory when used to assess chronic pain in dogs with osteoarthritis. There are, however, no studies performed on dogs that, aside from osteoarthritis, also have other diagnoses, and how this might affect the pain assessment.

Main title:Kronisk smärta hos hundar med osteoartrit
Subtitle:en jämförelse av två smärtskalor
Authors:Sundkvist, Caroline
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Penell, Johanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:26
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:osteoartrit, kronisk smärta, Helsinki Chronic Pain Index, Canine Brief Pain Inventory, smärtskala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6698
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6698
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 11:20
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics