Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Lisa, 2017. The impact of gastrointestinal parasites on weight gain, activity patterns and behaviours in cattle on pasture. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Infections caused by gastrointestinal parasites are one of the most problematic health concerns for cattle all around the world. These parasites may cause a wide range of health problems ranging from subclinical disease to actual death. Animals infected with parasites usually respond to sickness with predictable pattern of behavioural changes. The aim with this master thesis was therefore to evaluate whether there were any differences in behaviour, activity patterns and weight gain between animals given a dose of parasites and animals treated with anthelmintics.
The study was performed at Götala Beef and Lamb Research Centre outside Skara, between 18 May and 15 September in 2016. The research animals consisted of 63 steers, where 31 of them were of dairy breed (Swedish Holstein, SLB, or Swedish Red, SRB) and the other 32 steers were crossbred animals (SLB/Charolais and SRB/Charolais). Two pastures were used consisting of permanent semi-natural pastures. The animals were divided into two separate groups with 31 and 32 animals in each group, where each group consisted of half purebred and half crossbred steers. One group of steers were given an oral dose of the parasites Ostertagia ostertagi and Cooperia oncophora while the other group was treated with anthelmintics. The body weight recordings were performed bi-weekly on Tuesdays and consisted of 10 weighing periods during the summer. In order to measure the activity patterns IceTags were placed on 20 animals, 10 in each group. The behaviours of each group of steers were recorded using direct observations that were performed during selected weeks with start in May. Mean number ± SE was calculated in percentages for each category of behaviour.
The current study revealed that parasitized steers had a lower weight gain throughout the pasture period than steers treated with anthelmintics (P<0.005). The average daily weight gain during different periods throughout the pasture period was significantly affected by treatment (P<0.0001) and period (P<0.0001). Anthelmintic treated steers had a higher mean daily weight gain during 31 May-14 Jun (P<0.0001), 29 Jun-12 Jul (P<0.0001) and 6-20 Sep (P<0.05) than infected steers. Significant interactions between period and treatment were also found on motion index and the number of steps taken, where the motion index (P= 0.0005) and the number of steps taken (P<0.05) was significantly higher in steers treated with anthelmintics. Significant interactions between period and treatment were also found on the number of lying bouts as well as the duration of lying and standing. The number of lying bouts was higher in steers infected with parasites (P<0.05) during 12-26 July. The duration of standing were higher in parasitized steers (P<0.05), while the duration of lying were higher in the anthelmintic treated steers (P<0.05) during 9-23 August. The results from the behavioural observation showed a different result where the infected steers appeared to walk more and lie less, which contradicts with the results from the IceTags. Moreover, social behaviours such as sniffing and licking others appeared to occur more frequently in steers with high parasite load than in steers with low parasite load. This study demonstrated that gastrointestinal parasites in steers at pasture cause a reduced daily weight gain and a decreased general activity level per 24 h, but an increased general activity level during day time.

,

Infektioner orsakade av gastrointestinala parasiter är ett av de mest problematiska hälsoproblemen hos nötkreatur runt om i världen. Denna typ av parasiter kan orsaka en rad olika hälsoproblem som sträcker sig från subklinisk sjukdom till en faktisk död. Djur som drabbas av infektioner orsakade av parasiter svarar generellt genom beteendemässiga förändringar. Syftet med denna studie var därför att utvärdera om det fanns några skillnader i beteende, aktivitetsnivå och tillväxt hos stutar som tilldelats en oral dos parasiter och de stutar som behandlats med avmaskningsmedel.
Studien genomfördes vid Götala nöt- och lammköttscentrum utanför Skara mellan 18 maj och 15 september, 2016. I studien användes totalt 63 stutar, varav 31 var av mjölkras (SLB eller SRB) och 32 var korsningar (SLB/charolais och SRB/charolais). Två beten användes där betesmarkerna nästan uteslutande bestod av naturbetesmarker. Stutarna delades in i två grupper med 31 respektive 32 stutar i varje grupp, där varje grupp bestod av hälften mjölkras och hälften korsningar. Ena gruppen tilldelades en oral dos innehållande parasiterna Ostertagia ostertagi och Cooperia oncophora, medan återstående grupp behandlades med avmaskningsmedel. Insamling av vikter för samtliga stutar utfördes varannan vecka på tisdagar och bestod av 10 vägnings perioder under sommaren. Aktivitetsnivån mättes genom användningen av IceTags som tilldelades 20 stutar, 10 i varje grupp. Beteendet hos stutarna dokumenterades genom direkta observationer som utfördes under utvalda veckor med start i maj månad. För de direkta observationerna beräknades medelvärden ± SE för varje kategori av beteende.
Studien visade att infekterade stutar hade en lägre tillväxt under hela betesperioden till skillnad från stutar behandlade med avmaskningsmedel (P<0,005). Den genomsnittliga tillväxten per dag påverkades signifikant av både behandling (P<0,0001) och period (P<0,0001). Stutar behandlade med avmaskningsmedel hade en större tillväxt per dag under 31 maj-14 jun (P<0,0001), 29 jun-12 jul (P<0,0001) och 6-20 sep (P<0,05) till skillnad från infekterade stutar. Studien visade även på signifikanta skillnader mellan period och behandling gällande rörelseindex samt på antalet steg, där rörelseindex (P= 0,0005) och antalet steg (P<0,05) var signifikant högre hos stutar behandlade med avmaskningsmedel. Signifikanta skillnader fanns även mellan behandling och period på antalet liggomgångar och ligg- och stå varaktigheten. Antalet liggomgångar visades vara högre hos infekterade stutar (P<0,05) under 12-26 juli. Varaktigheten var högst hos de infekterade stutarna vid stående position (P<0,05), och varaktigheten för liggande position var högre hos stutar behandlade med avmaskningsmedel (P<0,05) under 9-23 augusti. Beteendestudien visade ett annorlunda resultat där de infekterade stutarna föreföll röra sig mer och ligga ner mindre, vilket motsäger resultaten från Icetagsutrustningen. Sociala beteenden, som nosa och putsa andra individer, verkade förekomma mer frekvent hos stutar med hög parasitbelastning. Studien visade att gastrointestinala parasiter hos stutar på bete orsakar en reducerad tillväxt samt en minskad generell aktivitetsnivå per 24 h, men en generell ökning av aktivitetsnivån under dagtid.

Main title:The impact of gastrointestinal parasites on weight gain, activity patterns and behaviours in cattle on pasture
Authors:Johansson, Lisa
Supervisor:Lidfors, Lena and Arvidsson Segerkvist, Katarina
Examiner:Berg, Lotta
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:688
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:gastrointestinal parasites, cattle, activity patterns, behaviors, weight gain
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6466
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6466
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of animals
Language:English
Deposited On:27 Jun 2017 10:46
Metadata Last Modified:27 Jun 2017 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics