Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Maria, 2017. Unika matrixfragment i ledvätska och serum hos halta hästar : Vad har det för klinisk betydelse?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
350kB

Abstract

Sjukdomar och skador i leder är den vanligaste orsaken till hälta hos hästar. Dagens diagnostik är begränsad i det tidiga stadiet av osteoartrit vilket leder till att kroniska förändringar hinner etablera sig innan sjukdomen kan påvisas och adekvat behandling sättas in. Det finns många olika biomarkörer som indikerar osteoartrit men ingen biomarkör som kan användas vid diagnostisering av tidig osteoartrit, varken hos människa eller hos andra djurslag. COMP1, en neoepitop till COMP som bildas under pågående inflammation i ledens brosk, har nyligen studerats som potentiell biomarkör för tidig osteoartrit och har visat lovande resultat. Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan förhöjda koncentrationer av COMP1 i ledvätska och i serum hos halta hästar och grad och duration av hältan. Förhoppningen var att resultatet skulle kunna användas för att ta fram bättre och snabbare diagnostik.
Studien utfördes på Sveriges lantbruksuniversitet vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. 14 halta hästar som kom till Universitetsdjursjukhusets hästklinik för hältutredning fick genomgå en objektiv rörelsebedömning innan och efter ledanestesi för att gradera hältan och lokalisera den eventuella led som orsakade hästen smärta. I samband med ledanestesi insamlades synovia från leden innan lokalanestesi injicerades. Blodprov togs från jugularvenen. Proverna analyserades sedan med en inhibitions-ELISA med avseende på COMP1. Synoviaprover har även analyserats med avseende på leukocyter och totalprotein.
Vid akut hälta (≤4 veckor) påvisades en statistiskt signifikant förhöjd koncentrationen av COMP1 i synovia från halta leder jämfört med synovia från leder där anestesin inte släckte ut hältan. Tyvärr var durationen av hältan osäker hos en av de inkluderade hästarna vilket innebär att resultatet inte är helt tillförlitligt. Om den osäkra hästen exkluderas föreligger fortfarande en skillnad mellan grupperna, om än inte längre statistiskt signifikant.
Koncentrationen av COMP1 i serum jämfördes mellan hästar med halta leder och halta hästar där anestesin inte släckte ut hältan. Ingen statistiskt signifikant skillnad påvisades. Serum-koncentrationen korrelerade inte heller med koncentrationen av COMP1 i synovia. Inget tydligt samband mellan uppmätta koncentrationer av COMP1 och hältgrad kunde påvisas.
En måttlig korrelation mellan koncentrationen av COMP1 och antal leukocyter ur samma led påvisades, detta gällde oavsett om hästen var halt från den provtagna leden eller inte. De uppmätta leukocytvärdena var inom normalvariation i samtliga leder, förutom en lindrig stegring i en led. Samtliga värden ligger inom vad som anses normalt vid osteoartrit. Ingen korrelation kunde påvisas mellan koncentrationen av COMP1 och totalprotein ur samma led.
För att få en bättre uppfattning om huruvida COMP1 är en bra indikator på akut ledinflammation i samband med tidig osteoartrit bör studien utökas med fler halta hästar samt en frisk kontrollgrupp.

,

Diseases and injuries of the joint is the most common cause of lameness in the horse. Available diagnostics are limited in the early stages of osteoarthritis which leads to manifestations of chronical changes before the disease is noticed and medical treatment initiated. There are many different biomarkers that indicate osteoarthritis but no biomarkers can detect early stages, neither in man nor animal. COMP1, a neoepitope to COMP which forms during ongoing inflammation in the articular cartilage, has recently been studied as a potential biomarker for early osteoarthritis and the result is promising. The aim of this study was to examine if there was a correlation between increased concentrations of COMP1 in synovial fluid and in serum in lame horses and degree and duration of the lameness. The prospect was that the result could be used to develop better and earlier diagnostics.
The study took place at the Swedish University of Agricultural Science at the Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health. 14 lame horses that came to the horse clinic at the University Animal Hospital were examined with an objective lameness evaluation before and after joint anesthetics to grade the lameness and localize the potential joint causing pain to the horse. Synovial fluid was collected from joints in connection with joint anesthetics before injection of the drug. Serum was collected from the jugular vein. Samples were analyzed with an inhibition-ELISA for COMP1. Samples of synovial fluid were also analyzed for leukocytes and total protein.
In horses with acute lameness (≤4 weeks) there was a statistically significant increase in the concentrations of COMP1 in synovial fluid from lame joints compared to synovial fluid from lame horses where local anesthetics did not reduce the lameness. Unfortunately, the duration of lameness was uncertain in one of the included horses which mean that the result is not entirely reliable. Even if the uncertain horse is excluded from the study there is still a difference, although no longer statistically significant.
The concentration of COMP1 in serum was compared between lame horses with lame joints and lame horses with joints that did not respond to the local anesthetics. No statistically significant difference was found. The concentration of COMP1 in serum did not correlate to the concentration measured in synovia. No statistically significant correlation between measured concentrations of COMP1 and degree of lameness could be detected.
A moderate correlation was detected between the concentration of COMP1 and leukocytes in synovial fluid from the same joint without regard to whether the horse was lame from the aspired joint or not. The measured numbers of leukocytes were all within normal variation except for a small increase in one joint. This result would be considered normal in osteoarthritis. No correlation could be detected between the concentration of COMP1 and total protein from the same joint.
More horses should be included in the study to get a better understanding on whether COMP1 is a good indicator of acute joint inflamma

Main title:Unika matrixfragment i ledvätska och serum hos halta hästar
Subtitle:Vad har det för klinisk betydelse?
Authors:Andersson, Maria
Supervisor:Skiöldebrand, Eva and Ekman, Stina and Löfgren, Maria
Examiner:Vargmar, Karin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:70
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:COMP1, osteoartrit, biomarkör, hälta, häst, osteoarthritis, biomarker, lameness, horse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6423
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6423
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2017 10:24
Metadata Last Modified:09 Jun 2017 10:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics