Home About Browse Search
Svenska


Adler, Sarah, 2017. Trädinventering i urban miljö : syfte, metod och användning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Stadsträd är nödvändiga i den urbana miljön, de bidrar till ett flertal positiva värden både för miljö, klimat och människa. Men stadsträd kan också utgöra hot mot hälsa och ekonomi när förutsättningarna att leverera tjänster till staden saknas. Till följd av urbanisering och klimatförändringar, förändras villkoren för de redan utsatta stadsträden. För att hantera hoten som uppkommer i den urbana miljön, lindra de negativa följderna och bidra till alla positiva värden, krävs friska stadsträd, fria från sjukdomar och skadedjur med en stor artdiversitet. För att åstadkomma starka stadsträd krävs grundlig planering, design och förvaltning, vilket i sin tur kräver kunskap. Trädinventering är en metod att inhämta kunskap om träden som förvaltas, bidra till kunskap om framtida generationer men framförallt fungera som ett verktyg i målet att nå en hållbar stad.
Trädinventering som metod blir allt vanligare, såväl i internationell kontext som i Sverige. Men syftet att använda metoden varierar, likväl vem som initierar dem och var i organisationen det sker, framförallt vad organisationer väljer att använda kunskapen från trädinventeringar till.
Med en kvalitativ metod syftar studien att undersöka vad en trädinventering är, med vilket syfte och metod utförs trädinventering och vad används kunskapen till. En litteraturstudie har följts upp med tre fallstudier av trädinventeringar i Melbourne Australien, Vancouver Kanada och Malmö stad.
Resultatet visar att trädinventeringar inte enbart är ett verktyg i operativ skötsel utan en viktig resurs som kan bidra till analyser och åtgärder på ett flertal nivåer i organisationen. Melbourne och Vancouver utgör goda exempel vilka har utnämnt träden som avgörande för det goda klimatet i staden. Policydokument och mål i de två nämnda städerna, har skapats utifrån träden som resurs och framförallt verkar Melbourne och Vancouver för att göra träden levande via moderna informativa hemsidor, vilka inbjuder till engagemang kring stadsträd. Malmö som har utfört en omfattande trädinventering använder kunskapen till planering av operativ skötsel och saknar liknande analyser och program som Melbourne, trots att det inte föreligger skillnader mellan städerna varken i metod eller trädbeståndets omfattning. En förklaring som kan tänkas ha betydelse för hur man använder trädinventeringar är organisationen och vilken organisationsnivå trädinventeringar operationaliseras i, vilket kan utgöra en förutsättning eller en begränsning för vidare användning och analys.

,

City Trees are necessary in the urban surroundings, contributing to a number of positive values
for the environment, climate and man. But urban trees can also pose threats to the health and
economy, as prerequisites to deliver services to the city is missing. The conditions are changing
for the already vulnerable urban trees, as a result of urbanization and climate change. To deal
with threats that arise in the urban environment, alleviate the negative consequences and
contribute to all the positive values, requires healthy urban trees, free of diseases and pests with a
great diversity of species. To achieve strong urban trees, thorough planning, design and
management is necessary, which in turn requires knowledge. Tree Inventory is a method to
obtain knowledge of the trees that are managed, it also contribute to the knowledge of future
generations. But above all, tree inventory can serve as a tool in the goal of achieving a sustainable
city.
Tree Inventory as a method is becoming more common, both in the international context as in
Swedish. But the purpose of using the method varies, and especially what organizations choose
to use the knowledge for.
With a qualitative approach, the study aims to examine what a tree inventory is, for what
purpose, which method is performed and what the knowledge contribute to. A literature study
has been followed by three case studies in Melbourne Australia, Vancouver Canada and the City
of Malmö.
The results show that tree inventories is not only a tool for operational management, they are a
important resource that can contribute to analysis and actionplans at multiple levels in the
organization. Melbourne and Vancouver are good examples which have noticed the trees as vital
to the good climate in the city. Policies and goals for the whole town are created from trees as a
resource and, modern and improving internet sights combined with open treedatabase invites
participation. Malmö has performed an extensive hazardtree inventory and using knowledge to
the planning of operative maintenance. No similar analyzes and programs like Melbourne has
been done in Malmö, although there is no difference in either methods or tree stand scope. A
declaration that may be of importance for how to use tree inventories is the organization and the
level which tree inventory is managed in, that can act as a pre-condition or a limitation for further
use and analysis.

Main title:Trädinventering i urban miljö
Subtitle:syfte, metod och användning
Authors:Adler, Sarah
Supervisor:Randrup, Thomas B
Examiner:Östberg, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trädinventering, stadsträd, urban miljö, parkförvaltning, förvaltning, hållbar stad, management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6407
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6407
Language:Swedish
Deposited On:29 May 2017 10:28
Metadata Last Modified:29 May 2017 10:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics