Home About Browse Search
Svenska


Kasselstrand, Linus, 2016. Tillsammans för turisterna : samarbete i turismkommuner. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
965kB

Abstract

Samarbete mellan offentliga organisationer och näringslivet är på frammarsch. Speciellt inom besöksnäringen, där en samlad syn på hur destinationen ska utvecklas är prioriterad. Sveriges kommuner har intagit en allt mer företagslik kommersiell ställning i samhället, de har insett vikten av att kunna erbjuda sina besökare helhetsprodukter för att särskilja sig gentemot varandra. För att detta ska ske krävs en koordinering mellan kommunen och näringslivet men också nätverkande mellan turismföretagen.
Studiens syfte är att undersöka hur olika kommuner samarbetar med näringslivet inom besöksnäringen. Organisationsformen har varit en frågeställning likaså vilka grundläggande frågor som diskuteras i samarbetsorganisationerna och dess effekt på besöksnäringen.
Studien omfattar kvalitativa intervjuer med fem olika kommuner där Västerviks kommun har en central roll i studien och har jämförts med fyra kommuner med liknande geografiska och demografiska förutsättningar.
Resultaten i studien visar på att organisationsformerna skiljer sig åt i alla kommunerna, men med vissa likheter. Samarbetet uppstår av främst två anledningar. Dels där en gemensam marknadsföring och samsyn på hur destinationen ska utvecklas är dominerande. Dels där intresset finns från både kommun och företag att komma varandra närmare och få en bättre fungerande kommunikation aktörerna emellan. I majoriteten av de undersökta kommunerna är näringslivet huvudägare av turismorganisationerna. Representanter från kommunerna sitter då endast med som styrelseledamöter eller har i avtal reglerat hur organisationerna ska verka.

,

Collaboration between municipalities and industries are evolving. Especially in the hospitality industry, where a comprehensive view of how the destination will be developed is on a priority basis. Sweden's municipalities have adopted an increasingly business-like commercial position in society. They have realized the importance of being able to offer their visitors products to distinguish themselves against each other. For this to happen, it requires coordination between the municipality and the enterprise, but also networking between tourism companies.
The purpose of this study is to examine how different communities work together with business in the hospitality industry. Form of organization has been an issue which is also fundamental issues raised in the partner organizations and its impact on the hospitality industry.
The study includes qualitative interviews with five different municipalities where Västervik has a central role in the study and were compared with four other municipalities with similar geographic and demographic conditions.
The results of the study show that organizational forms differ in all municipalities, but with some similarities. Cooperation occurs mainly by two reasons. The first reason is when a joint marketing and shared vision for the destination to be developed is dominant. The other cause enters when there is interest from both municipality and companies to come closer to each other and get a more efficient communication between each other. Another interesting conclusion is that the municipality has in the majority of the surveyed municipalities, handed over the ownership of partner organizations to the tourism business and sits as a director or by agreements governing the organization's work.

Main title:Tillsammans för turisterna
Subtitle:samarbete i turismkommuner
Authors:Kasselstrand, Linus
Supervisor:Björklund, Thomas and Lindekrantz, Mats
Examiner:Alwall Svennefelt, Catharina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK001 Countryside Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:kommun, samarbete, turism, besöksnäring, organisation, Västervik, näringsliv, samverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6393
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6393
Language:Swedish
Deposited On:16 May 2017 12:15
Metadata Last Modified:16 May 2017 12:15

Repository Staff Only: item control page