Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Viktor, 2017. Träkomponenttillverkning i byggbranschen : en marknadsundersökning om prefabricerade huskomponenter och byggelement. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

År 2016 var det tredje året i rad då det noterades rekord på jordens medeltemperatur. Klimatförändringar förklaras till stor del av utsläpp av växthusgaser och användandet av fossila bränslen och icke förnybara resurser. Trä som byggmaterial har flera positiva miljöeffekter jämfört med konkurrerande byggmaterial, bland annat inlagringseffekter och minskade utsläpp under byggprocessen. Att öka användandet av förnybara resurser som trä vid byggande kan vara en del av att tackla klimatförändringarna.
I Sverige råder det bostadsbrist vilket har lett till att det byggs som aldrig förr. Detta har fört med sig att det idag råder brist på hantverkare. Att erbjuda produkter som underlättar byggprocessen och minskar byggtiden kan leda till ökat byggande i trä genom prefabricerade hus- och byggkomponenter. Prefabricerade byggkomponenter innebär att tillverkning sker i kontrollerade miljöer. Prefabriceringsgraden kan variera mycket mellan produkter, alltifrån färdigkapade stommar till mer kompletta moduler och färdiga byggsatser. Förutom att underlätta byggprocessen för att bättre kunna hantera den höga arbetsbelastning som hantverkare har idag och att möta den ökade efterfrågan från konsumenter på klimatsmarta produkter, kan ett ökat byggande i trä även vara en del av att minska klimatpåverkan i byggprocessen.
Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som påverkar kunders val av prefabricerade huskomponenter, färdigkapade stommar och/eller färdiga byggsatser. Studien ska även beskriva om det sker någon marknadsföring kring miljöfördelarna av att bygga med trä från de deltagande företagen till deras kunder.
Studien baseras på semistrukturerade intervjuer som genomförts med representanter från tio företag i olika storlek som är verksamma inom byggbranschen. Studiens resultat visar på att de intervjuade företagen ser både för- och nackdelar med prefabricerade byggelement. Fördelar som framkommer är ett snabbare byggsätt, en ökad produktivitet, en bättre arbetsmiljö och bättre kvalitetskontroll då tillverkningen av byggelementen sker i skyddad miljö. Nackdelar som framkommer är långa leveranstider, att det finns risker vid tillverkningen och en större utsatthet för väder vid leverans.
Resultatet visar att priset i hög grad påverkar val av leverantör. Andra viktiga aspekter är bra service och kvalité. Den typ av prefabriceringsgrad som respondenterna har preferenser för är färdigkapad stomme, färdigkapad panel och urjackade reglar. Utöver fysiska aspekter visar resultatet på att det finns önskemål kring bra leveranstid, att leverans sker med väderskydd och att det finns väderskydd på produkten.
Nästan inget av de deltagande företagen hade idag någon aktiv marknadsföring kring klimatfördelarna av att bygga med trä. Anledningar till detta är bristande kunskap i ämnet samt att slutkunden ofta redan bestämt sig när byggaren anlitas varför ingen aktiv marknadsföring sker kring detta. Samtliga respondenter tror att byggande med prefabricerade byggelement kommer att öka i framtiden.

,

In 2016 the average temperature on earth reached a record for the third consecutive year. The explanation to this development points to the role of greenhouse gas emissions. One way to manage the greenhouse gas emission is to use wood as construction material. Wood as a building material has many positive environmental benefits compared with competing building materials, including carbon storage-effects and reduced emissions during the construction process. Increasing the use of renewable resources such as wood in construction can be a part of tackling climate change.
In Sweden, there is a housing shortage which has led to a house construction increase. This has in turn led to a shortage of craftsmen. To offer products that facilitate the building process and reduce construction time can lead to increased use of wood construction through prefabricated housing and construction components. Prefabricated building components means that the manufacturing is done in controlled environments. The prefabrication degree can vary greatly between products, from pre-cut frames to more complete modules and ready-made kits. In addition to facilitating the construction process to handle the high workload craftsmen today have and meet the growing demand from consumers for climate-smart products, increasing wood in construction can also reduce the carbon footprint of the construction process.
The aim of this study is to identify the factors that influence craftsmens choices, it focuses on expectations on prefabricated housing components, pre-cut structures and / or ready-made kits. The study also investigates the development of marketing on the environmental benefits of building with wood from the participating companies to their clients.
The study results is based on semi-structured interviews conducted with representatives of ten companies of various sizes operating in the construction industry. Study show that the interviewed companies see both the pros and cons of prefabricated building elements. Benefits that are mentioned is a faster construction methods, increased productivity, a better working environment and better quality when the production of the construction elements takes place in a protected environment. Disadvantages relate to long delivery times, risks in the production process and a greater exposure to weather on delivery. All of the respondents believe that the use of prefabricated building elements will increase in the future. The results show that the price greatly influences the choice of supplier, other important aspects are good service and quality. The type of prefabrication that respondents express need for is pre cut frame, ready cut panel and pre-cut studs. In addition to the physical aspects, the result shows that good delivery time and protection for the products, both on site and delivery, are desirable.
Almost none of the participating companies were currently communicating the climate benefits of building with wood. The reasons for this are assorted with lack of knowledge on the subject and that the end customer often already decided when the builder are hired why no active marketing were conducted.

Main title:Träkomponenttillverkning i byggbranschen
Subtitle:en marknadsundersökning om prefabricerade huskomponenter och byggelement
Authors:Nilsson, Viktor
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:183
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Marknadsundersökning, Prefabricerat byggande, Relationsmarknadsföring, Semistrukturerad intervju, Service dominant logic, Tjänstedominant logik, Tjänstemarknadsföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6480
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6480
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2017 11:14
Metadata Last Modified:28 Jun 2017 11:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics