Home About Browse Search
Svenska


Hedeya, Nadia, 2017. En studie av miljöcertifieringssystem och fastighetsvärderingssystem : ökar en miljöcertifiering en fastighets värde?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av världens miljöbelastning och energiförbrukning. Både från befintliga byggnader och från det nybyggda. Det finns mycket att göra för att de befintliga byggnaderna ska bli bättre för miljön men också mycket som man måste och kan göra nar man bygger nytt. Genom de olika miljöcertifieringar som idag finns menar de som är positiva till dessa att standarden höjts och man har även pressats till innovationer som skapar en bättre byggnad med mindre miljöpåverkan. BREEAM, LEED och Miljöbyggnad är designade för att få oss medvetna om miljöpåverkan och for att berömma och bedöma våra fastigheter ur miljösynpunkt. Skeptiker säger, likt jag själv i början, att företag endast väljer att miljöcertifiera sina fastigheter för att marknadsföra sig som ett ”gröna företag” då miljömedvetenhet ligger i tiden.

Studierna av de tre mest erkända certifieringssystemen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad har visat mig att att en miljöcertifiering inte är något man gör i en handvändning utan det krävs planering, strategi, ekonomiska medel, intresse och kunskap. Jag upplever det efter detta arbete som att en miljöcertifiering är för komplex och komplicerad for att endast göras i marknadsföringssyfte. Det är en stor investering och det är svårt att redogöra for hur mycket man i slutändan kan tjäna på detta genom att öka fastighetens värde. I studien jamförs två fastigheter genom en ekonomisk fastighetsvärdering, en BREEAM certifierad och den andra utan certifiering. Den BREEAM certifierade fastigheten använder ungefar 50% mindre energi per kvadratmeter och har utöver detta många ”extra gröna” detaljer för att få höga poäng i certifieringen men som visade sig inte ha någon direkt påverkan på en fastighetsvärderares värdering.

Utfallet av studien, såväl teoretiskt som empiriskt pekar alla åt samma håll, man kan inte med ett säkert ja eller nej säga om en miljöcertifiering är värdepåverkade för en fastighet. Snarare påverkar en miljöcertifiering indirekt påverkar en fastighets värde. Alla undersökta miljöcertifieringssystem lägger stor vikt vid energianvändningen, således har man i alla certifierade fastigheter ett mer miljövänligt och energisnålt energisystem. Detta påverkar fastighetens driftskostnader vilket i sin tur påverkar en fastighetsvärdering.

,

Construction and real estate stands for a large proportion of the world's environmental and energy consumption. Both the existing buildings and from newly built. There is much to be done to the existing buildings that will be better for the environment but also much that must and can do when building new ones. Through the various sustainability certifications available today those who are in favor of these raise mean that the certifications raises standards and puts pressure into innovations that create better building with less environmental impact. BREEAM, LEED and Miljobyggnad are designed to make us aware of the environmental impact and to praise and evaluate our properties for the environment. Skeptics say, like myself in the beginning, that companys only choose to certificate their properties to market themselves as a "green company" now that environmental consciousness is popular.

The studie of the three most recognized certification systems BREEAM, LEED and Miljobyggnad has shown me that an environmental certification is not something you do in a jiffy, it requires planning, strategy, financial means, interest and knowledge. I feel that after this studie i have found out that an environmental certification is too complex and complicated to be made only for marketing purposes. It is a big investment and it's hard to describe how much one can ultimately benefit from this by increasing the value of the property. The study compares two properties by an economic property valuation, a BREEAM certified and the other without certification. The BREEAM certified building uses 50% less energy per square meter and also has many "extra green" features in order to get the high score in the certification process, but that turned out not to have any direct impact on a property valuation.

The outcome of the studie, both theoretically and empirically, all point in the same direction. You can not answer either yes or no about if the environmental certification has any impact of a property. The environmental certification rather indirectly affect a property's value. All environmental certification systems place great emphasis on energy, therefore, have all certified properties more environmentally friendly and energy efficient energy systems. This affects the property's operating costs, which in turn affects a property valuation.

Main title:En studie av miljöcertifieringssystem och fastighetsvärderingssystem
Subtitle:ökar en miljöcertifiering en fastighets värde?
Authors:Hedeya, Nadia
Supervisor:Persson, Bengt
Examiner:Ekelund Axelson, Lena and Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:hållbar utveckling, hållbar stadsutveckling, BREEAM, LEED, miljöbyggnad, fastighetsvärdering, certifiering, miljöcertifiering, Ankarparken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6371
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6371
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2017 11:19
Metadata Last Modified:12 Sep 2017 11:19

Repository Staff Only: item control page