Home About Browse Search
Svenska


Ahlén, Anna, 2017. Concentrations of inflammatory markers and clinical findings in bitches surgically treated for pyometra in Khon Kaen, Thailand. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
348kB

Abstract

Pyometra is a common reproductive disease affecting intact bitches. The disease is defined by accumulation of purulent material within the uterus, and can potentially be life-threatening. Clinically, affected bitches can present with a variety of signs and diagnosis can be challenging in more indistinct cases. It is not uncommon that bitches with pyometra manifest systemic inflammatory response syndrome (SIRS) in response to the bacterial infection, i.e. sepsis. Rapid initiation of treatment is then necessary in order to prevent progression into hypotension and organ dysfunction, known as septic shock. If one or more organ systems fail entirely, death usually follows.
Delay of effective antibiotic treatment after the onset of hypotension in patients diagnosed with septic shock has been shown to be a crucial therapeutic factor associated with mortality. Correct initiation of treatment is however complicated by the fact that it is diagnostically challenging to identify patients suffering from sepsis at an early stage. There is no gold standard to diagnose sepsis, since blood cultures may remain negative in 30-50 % of the patients and is not yet rapid enough. Clinical criteria used to detect SIRS in dogs include body temperature, heart rate, respiratory rate, white blood cell count and band neutrophils. These criteria are unspecific and when aiming for high sensitivity, the specificity decreased resulting in a relatively high proportion of dogs falsely diagnosed with SIRS. Consequently, there is a need for biomarkers to achieve effective diagnosis of sepsis in dogs, and make it possible to initiate necessary treatment at an early stage. This study investigates the possible use of albumin, iron and C-reactive protein (CRP) as adjunctive diagnostic markers for sepsis and prediction of prognosis measured as prolonged hospitalization.
Nine dogs with pyometra and 15 healthy control dogs were included in this study. Blood samples were collected pre-operatively, 24 hours post-operatively and 7-10 days post-operatively. The serum was analysed in Sweden for concentrations of albumin, iron and CRP. Tissue samples were removed from the uteri of the dogs surgically treated for pyometra and embedded in paraffin in Thailand. The embedded samples were then histologically examined in Sweden. Blood cultures and bacterial swabs from the uteri were analysed for bacterial growth and isolated strains tested for antimicrobial sensitivity in Thailand.
The results of this study showed that none of the investigated inflammatory markers differed between septic and non-septic bitches, which indicate that none of the investigated parameters have a potential clinical value for detection of sepsis. However, the number of dogs included in the study was low and a larger study material would be useful for further evaluation. Broad-spectrum antibiotics was used routinely in bitches treated surgically for pyometra and also in bitches admitted for elective spaying at Khon Kaen University Animal Hospital. Multiresistance could not be observed in any of the isolates from the uteri bacterial swabs, but a larger study material and a standard profile of antimicrobials tested would be beneficial to give a more correct interpretation of the antimicrobial susceptibility tests and to survey antibiotic resistance.

,

Pyometra är en vanligt förekommande reproduktiv sjukdom som drabbar intakta tikar. Sjukdomen definieras av ansamling av purulent material i livmodern, och kan potentiellt vara livshotande. Drabbade tikar kan kliniskt uppvisa en variation av sjukdomstecken, och diagnos av sjukdomen kan vara utmanande i mer indistinkta fall. Det är inte ovanligt att tikar med pyometra manifesterar systemic inflammatory response syndrome (SIRS) till följd av den bakteriella infektionen, det vill säga sepsis. Snabb initiering av behandling är då nödvändigt för att förhindra utvecklande av hypotension och organsvikt, även känt som septisk chock. Om ett eller flera organsystem fallerar helt leder detta ofta till döden.
Fördröjning av antibiotikabehandling efter hypotension inträtt hos patienter med septisk chock har visat sig vara en betydande terapeutisk faktor associerad med dödlighet. Korrekt behandling i tid kompliceras dock av att det är diagnostiskt utmanande att identifiera patienter med sepsis på ett tidigt stadie. Det finns ingen optimal standardmetod för att diagnostisera sepsis, då blododlingar kan vara negativa i 30-50 % av fallen och ännu inte är tillräckligt tidseffektiva. Kliniska kriterier som används för att diagnostisera SIRS hos hundar inkluderar kroppstemperatur, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, antal vita blodceller och bandneutrofiler. Dessa kriterier är ospecifika och utvecklade med hög sensitivitet, vilket resulterar i en relativt hög andel hundar som blir falskt diagnostiserade med SIRS. Detta visar att det finns ett behov av biomarkörer för att effektivt kunna diagnostisera sepsis hos hundar och möjliggöra insättning av behandling i ett tidigt stadium. Syftet med den här studien var att utvärdera möjlig användning av albumin, järn och C-reaktivt protein (CRP) som diagnostiska markörer och för att förutsäga prognos mätt som förlängd sjukhusvistelse.
Nio hundar med pyometra och 15 friska kontrollhundar inkluderades i studien. Blodprover samlades innan operation, 24 timmar efter operation och 7-10 dagar efter operation. Serum analyserades i Sverige avseende koncentrationer av albumin, järn och CRP. Vävnadsprover togs från livmödrarna som avlägsnats vid operation av hundarna med pyometra och preparerades i Thailand. De preparerade vävnadsproverna undersöktes sedan histologiskt i Sverige. Blododlingar och bakterieodlingar från livmödrarna analyserades och testades för antimikrobiell känslighet i Thailand.
Resultaten av den här studien visar att ingen av de inflammatoriska parametrarna som undersöktes skiljde sig mellan septiska och icke-septiska hundar, vilket indikerar att ingen av dessa parametrar har potentiellt kliniskt värde för diagnostik av sepsis. Dock var antalet hundar i denna studie lågt, och ett större studiematerial skulle vara fördelaktigt för vidare utvärdering. Bredspektrumantibiotika användes rutinmässigt till tikar som opererades för pyometra eller kastrerades på Khon Kaen University Animal Hospital. Multiresistens kunde inte påvisas i något av isolaten från bakteriesvabbarna, men ett större studiematerial och en standardprofil för vilka antibiotikapreparat som testades skulle vara fördelaktigt för en mer korrekt tolkning av känsligheten mot antibiotika och för att kartlägga antibiotikaresistens.

Main title:Concentrations of inflammatory markers and clinical findings in bitches surgically treated for pyometra in Khon Kaen, Thailand
Authors:Ahlén, Anna
Supervisor:Hagman, Ragnvi and Wernersson, Sara
Examiner:Höglund, Odd
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:51
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:albumin, iron, C-reactive protein, pyometra, biomarkers, SIRS, sepsis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6816
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6816
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:11 Sep 2017 10:08
Metadata Last Modified:19 Apr 2018 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics