Home About Browse Search
Svenska


Nordh, Emil, 2017. Kvalitativ och kvantitativ jämförelse mellan olika fonokardiografiska inspelningsverktyg för veterinärmedicinskt bruk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
992kB

Abstract

Auskultation av hjärtat med stetoskop är en viktig del i den kliniska diagnostiken och används dagligen av vårdpersonal världen över. Till skillnad från de analoga membranbaserade stetoskopen, erbjuder elektroniska stetoskop möjlighet till förstärkning och filtrering av ljud, simultan auskultation i grupp, lagring och återspelning av ljud, grafisk framställning av ljuden samt signalanalys. Elektroniska stetoskop kan följaktligen förbättra den kliniska diagnostiken samt vara ett värdefullt hjälpmedel i auskultationsundervisningen.
Målet med denna studie var att undersöka användarvänligheten av fyra utvalda elektroniska stetoskop (TheStethoscope, Thinklabs One, Littmann 3200, eKuore) med tillhörande programvara i en veterinärmedicinsk miljö inom smådjursverksamheten. Syftet var också att utvärdera inspelningskvaliteten för dessa stetoskop med avseende på ljud och fonokardiografi (en grafisk framställning av ljud från hjärtat) för att påvisa samt avgöra duration av blåsljud hos hund och katt.
Tjugo hundar och 20 katter som undersöktes vid hjärtmottagningen på Universitetsdjursjukhuset vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) inkluderades i studien varav 15 hundar och 14 katter hade blåsljud av varierande intensitet vid auskultation. Djurens signalement antecknades och de auskulterades därefter av en utav tre, inom kardiologi, erfarna veterinärer för förekomst av blåsljud. Därefter spelades ljuden från hjärtat in med vart och ett av stetoskopen av en observatör, en veterinärstudent i årskurs sex på veterinärprogrammet, och inspelningarna kodades för att göra undersökningen blindad. Användarvänlighet utvärderades vid varje inspelning genom mätning av den totala tidsåtgången för varje inspelning samt genom subjektiv bedömning av användbarheten. De inspelade ljuden bedömdes av samma observatör för ljudkvalitet, fonokardiografisk kvalitet samt för förekomst av blåsljud. Duration av blåsljud mättes för fonokardiografiska registreringar av godkänd kvalitet.
TheStethoscope erhöll högst poäng för användbarhet medan Thinklabs One krävde kortast tid för inspelning. Bäst ljudkvalitet för bedömning av inspelat ljud samt fonokardiografisk bedömning erhöll TheStethoscope och Thinklabs One. För Littmann 3200 och eKuore var endast 20 respektive 31 av 40 fonokardiogram av tillräckligt god kvalitet för att kunna bedömas. Stressgrad samt pälstyp visade sig statistiskt signifikant påverka kvalitetsbedömningen oavsett stetoskop. En ökad stressgrad försämrade kvaliteten på inspelat ljud och fonokardiogram, medan pälstyp endast påverkade den fonokardiografiska kvaliteten. Littmann 3200 uppvisade högst sensitivetet (0,86) samt specificitet (0,86) för påvisande av blåsljud för inspelade ljud. Högst sensitivitet (0,93) för påvisande av blåsljud vid fonokardiografisk bedömning uppvisade TheStethoscope medan eKuore presterade högst specificitet (0,56).
Resultaten från denna studie visade att TheStethoscope och Thinklabs One var mest användarvänliga och producerade bäst ljudkvalitet samt bäst fonokardiografisk kvalitet. Att Littmann 3200 och eKuore uppvisade ett flertal fonokardiografiska inspelningar som var av för dålig kvalitet för att bedömas tyder på att dessa system har sämre funktionalitet för detta ändamål, hos hund och katt. Littmann 3200 uppvisade dock högst sensitivitet och specificitet för påvisande av blåsljud på inspelat ljud vilket indikerar att detta stetoskop fungerar bäst i detta avseende.

,

Cardiac auscultation is an important diagnostic tool and is used daily by staff in health care all over the world. In contrast to the membrane based analogue stethoscope, an electronic stethoscope offers the possibility to enhance and filter heart sounds, simultaneous auscultation, storing and replaying the sounds, present a graphic presentation of the soundwaves and to perform signal analysis. The use of electronic stethoscopes can therefore improve the clinical diagnostics and be a valuable tool in teaching the skill of auscultation.
The aim of this study was to investigate which of four selected electronic stethoscopes (TheStethoscope, Thinklabs One, Littmann 3200, eKuore) and their enclosed software, that were most user friendly in a small animal veterinary clinic environment. The goal was also to compare the sound quality of these stethoscopes, and their ability to detect murmurs and measure their duration by analyzing sound recordings and phonocardiograms (a graphic presentation of sounds from the heart).
Twenty dogs and 20 cats examined at the cardiac clinic at the University Teaching Hospital in Uppsala were included in the study, of which 15 dogs and 14 cats presented with murmurs of different intensities. After the characteristics of the animals were recorded one of three, in cardiology, experienced veterinarians auscultated the animals to detect murmurs. Following the auscultation, the heart sounds were recorded using each electronic stethoscope by one observer (a sixth-grade veterinary student) and then marked with a unique number to make the study blinded with regard to animal identity and stethoscope. Time to complete a recording was measured, and subjective score of usability was given for each recording to investigate the stethoscopes user friendliness. The recordings were analyzed by the same observer with regards to sound quality, phonocardiographic quality and the presence of murmurs. The duration of the murmurs on the phonocardiogram recordings of acceptable quality was measured.
TheStethoscope achieved the highest score in usability while Thinklabs One required shortest recording time. TheStethoscope and Thinklabs One produced the best sound and phonocardioraphic quality. Littmann 3200 and eKuore only produced 20 and 31 of 40 phonocardiographic recordings of acceptable quality, respectively. Level of stress of the animal and type of fur had a significant effect on the quality score for every stethoscope. An increased level of stress had a negative impact on the sound and phonocardiographic quality, while type of fur only negatively affected the phonocardiographic quality. Littmann 3200 achieved the highest sensitivity (0,86) and specificity (0,86) in detecting murmurs on sound recordings. TheStethoscope achieved the highest sensitivity (0,93) and eKuore presented the highest specificity (0,56) to detect murmurs on the phonocardiograms.
The results of this study show that TheStethoscope and Thinklabs One were the most user-friendly stethoscopes, and produced the best sound and phonocardiographic quality. The fact that Littmann 3200 and eKuore produced multiple phonocardiographic recordings of unacceptable quality, indicates that the functionality of these systems is not optimal in this aspect, in dogs and cats. Littmann 3200 achieved the highest sensitivity and specificity in detecting murmurs on sound recordings, which indicate that this stethoscope has its best functionality for this purpose.

Main title:Kvalitativ och kvantitativ jämförelse mellan olika fonokardiografiska inspelningsverktyg för veterinärmedicinskt bruk
Authors:Nordh, Emil
Supervisor:Häggström, Jens and Bersås Ljungvall, Ingrid and Höglund, Katja
Examiner:Rönnberg, Henrik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:18
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:elektroniska stetoskop, fonokardiografi, hund, katt, jämförelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6818
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6818
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2017 08:58
Metadata Last Modified:19 Apr 2018 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics