Home About Browse Search
Svenska


Ekoutsidou, Sofia, 2017. Effekter av bisfenol A på råttors ovarier. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Bisfenol A (BPA) är en är vanligt förekommande kemikalie i vår närmiljö, som bland annat används i plastflaskor, matbehållare, tandfyllningsmaterial, läskburkar, konservburkar, vattenrör och kopieringspapper. BPA är en hormonellt aktiv substans med bland annat östrogena egenskaper och har i flera experimentella studier rapporterats orsaka negativa hälsoeffekter. Ett område som väckt särskilt intresse är dess inverkan på reproduktionsorganen då reproduktionsstörningar och infertilitet är ett hälsoproblem som finns spritt världen över.
Då allt fler studier rapporterade negativa effekter av BPA sänkte den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (European Food Safety Authority, EFSA) gränsen för dagens tolerabla dagliga intag (TDI) från 50 mikrogram per kilo kroppsvikt per dag (μg/kg/d) till ett preliminärt TDI på 4 μg/kg/d. Det förekommer dock en diskussion kring huruvida BPA följer en icke-monoton dos-responskurva och har skadliga effekter i lägre doser än vad man tidigare trott. Detta har fått delar av forskarvärlden att ifrågasätta dagens nya TDI för BPA. Syftet med denna studie var att undersöka om låga doser BPA under utvecklingen orsakar effekter på morfologin i ovarier från vuxna honliga råttor, som modell för människa, efter exponering under fostertid samt neonatal period.
Dräktiga råttor exponerades för olika doser av BPA (0,5 μg/kg/d, 50 μg/kg/d och kontrollgruppen fick vatten innehållande 1 % etanol) via dricksvattnet från dräktighetsdag 3,5 till postnataldag 22. På så vis exponerades honlig avkomma via placenta in utero samt via laktation. Totalt analyserades ovarier från 27 honliga råttungar, varav 8 exponerades för lägre dos, 8 för högre dos samt 11 för kontroll. Råttungarna hölls till vuxen ålder och avlivandes 52 veckor gamla, då de befann sig i diöstrus. Efter avlivning dissekerades ovarier fram. Ovarierna vägdes och bedömdes histopatologiskt. Skillnader mellan varje dosgrupp och kontrollgruppen analyserades med ANOVA och parvisa jämförelser utfördes med t-test.
Resultaten i denna studie visade att exponering för BPA under tidig utveckling leder till en ökad ovarievikt hos råttor exponerade för 50 μg/kg/d (p <0,05). Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan de exponerade grupperna och kontrollgruppen avseende antalet antrala folliklar, corpora lutea (CL), atretiska folliklar eller förekomst av multioocyter i folliklar.
Då ingen övrig skillnad i ovarierna kunnat påvisas i denna studie är det svårt att förklara vad viktökningen kan bero på. Man kan spekulera i att det skulle kunna ha orsakats av skillnad i CL-storlek eller skillnader i övriga follikelstadier. Då detta endast är en inledande studie av dessa ovarier föreslås att dessa parametrar är något som undersöks vidare i framtida utvärdering av ovarierna. Att inga signifikanta skillnader kunnat påvisas avseende morfologiska variabler kan dock också vara på grund av för låg power i studien. Dessa resultat skiljer sig från vad andra studier inom detta område kommit fram till. För att med säkerhet kunna uttala sig om eventuella morfologiska effekter av BPA på råttors ovarier krävs att fler studier utförs på området och att dessa är mer standardiserade.

,

Bisphenol A (BPA) is a chemical in our environment, which is commonly used in food contact applications such as plastic bottles, food containers, soda cans, water pipes, as well as filling materials, copy paper etc. BPA is a hormonally active substance with estrogenic properties and has in several studies been reported to cause widespread adverse health effects. One area that has attracted interest is the possible effects of BPA on the reproductive organs, as reproductive disorders and infertility is a health problem that is spread and increasing worldwide.
As more studies reported adverse effects of BPA the European Food Safety Authority (EFSA) decided to lower the limit for tolerable daily intake (TDI) from 50 μg/kg bodyweight/day to a preliminary TDI at 4 μg/kg/d. However, there is an ongoing debate whether the effects of BPA follow a non-monotonic dose response curve and therefore has harmful effects at lower doses than previously thought. This hypothesis has divided the scientific community and has made some scientists question the current TDI for BPA. The purpose of this study was to investigate whether low-dose developmental BPA exposure causes morphological effects on the ovaries of adult female rats.
Pregnant rats were exposed to different doses of BPA (0,5 μg/kg/d, 50 μg/kg/d and the control group was given water containing 1% ethanol) in drinking water from gestational day 3.5 to postnatal day 22. Thus, the offspring were exposed through the placenta in utero and via lactation to mimic the way of human exposure. In total, 27 female pups from these litters were divided into three exposure groups: lower dose (n = 8), higher dose (n = 8) and control (n = 11). The pups were held until adulthood and sacrificed at 52 weeks of age, when they were in diestrous. The ovaries were dissected, weighed and assessed histopathologically. Differences between each dose group and the control group were analyzed by ANOVA and pairwise comparisons were performed with t-test.
The results of this present study showed that exposure to BPA during early development leads to increased ovary weight in rat offsprings exposed to 50 μg/kg/d (p <0.05). No significant differences between the exposed groups and the control group were observed regarding the number of antral follicles, corpora lutea (CL), atretic follicles or presence of multioocytes within follicles.
Since no other differences in the ovaries were found in this study, it is difficult to explain the increased weight. One can speculate that it could have been caused by an increase of CL size or differences between other follicular stages. As this is a preliminary study of these ovaries, it is suggested that these parameters are examined in future studies of these organs. The lack of significant differences regarding morphological variables could also have been caused by the low power of these variables. Our results differ from the results of other studies in this area. To assess the potential morphological effects of BPA on rat ovaries more standardized studies are required.

Main title:Effekter av bisfenol A på råttors ovarier
Authors:Ekoutsidou, Sofia
Supervisor:Persson, Sara and Guo, Yongzhi and Båge, Renee
Examiner:Magnusson, Ulf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:25
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Bisfenol A, BPA, reproduktion, råttor, ovarier, lågdoseffekt, icke-monton dos-responskurva
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6817
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6817
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2017 08:37
Metadata Last Modified:15 Nov 2019 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics