Home About Browse Search
Svenska


Nyberg, Tora, 2017. Karakterisering av fettansättning hos katt samt dess betydelse för postmortal hullbedömning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
603kB

Abstract

SAMMANFATTNING
Fetma är den vanligaste nutritionella orsaken till att hund och katt besöker smådjurskliniker i västvärlden och antal individer med fetma ökar stadigt. För att bedöma hull och fettmängd finns det flera metoder att använda på levande katt, medan postmortal hullbedömning vanligen baseras på en subjektiv uppskattning av kattens fettansättning utan tydligt definierbara kriterier. Fetma leder till förändringar i kroppens metabola och hormonella funktioner och feta katter löper en ökad risk att drabbas av sjukdom. På grund av detta finns ett behov av att objektivt kunna fastställa sektionsdiagnosen adipositas postmortalt.
Syftet med detta arbete var att karaktärisera fettansättning hos katt samt undersöka huruvida vikten av de fettinnehållande strukturerna ligamentum falciforme hepatis (lig. falciforme) respektive omentum majus kan användas för att objektivt ställa sektionsfyndet adipositas vid obduktion. I studien undersöktes om vikten av lig. falciforme och omentum majus korrelerade med den totala kroppsfettvolymen uppmätt genom datortomografi (DT). Vikten av lig. falciforme, omentum majus samt kroppsfettvolym normaliserades till kattens kroppsstorlek genom division med längden av femur. Av särskilt intresse var att undersöka förekomst av fettvävnad i ländryggsmuskulaturen, då detta fynd för närvarande används som ett makroskopiskt kriterium för adipositas vid obduktion av hund. Förekomst av fettvävnad i muskulaturen undersöktes i del av musculus (musc.) longissimus dorsi makro- och mikroskopiskt samt med magnetresonanstomografi (MRT). I studien har statistiska data presenterats, men att ta i beaktning är att resultaten baserats på ett litet material och denna studie får ses som en pilotstudie.
Studien baserades på undersökningar av åtta katter. En statistiskt signifikant korrelation konstaterades mellan vikten av fett i lig. falciforme och total kroppsfettsvolym samt mellan normaliserad total kroppsfettvolym och fettprocent uppmätt vid DT-undersökning. Vikten av lig. falciforme normaliserad till kroppsstorlek med hjälp av beräkning genom femurs längd, möjliggör fastställandet av fettförekomst och adipositas oberoende av kattens storlek, och kan vara användbart för att objektivt ställa sektionsdiagnosen adipositas hos katt.
Hos samtliga individer detekterades intramuskulär fettförekomst i ländryggsmuskulaturen med MRT- och ljusmikroskopisk undersökning, där förekomsten av fett ökade vid ökat hull. Däremot kunde intramuskulärt fett ej detekteras vid makroskopisk undersökning av tvär- eller längdskuren muskulatur vilket talar för att avsaknad av makroskopiskt synligt intramuskulärt fett inte bör utesluta sektionsfyndet adipositas hos katt.

,

SUMMARY
Obesity is the most common nutritional associated reason for pet animals to visit small animal veterinary clinics in the western world and the number of individuals with obesity is increasing. There are several methods to assess body condition and amount of body fat in live cats, however post-mortem assessment is usually is based on the subjective estimate of the cat’s fat reserves with no clearly definable objective criteria. Fat cats are at a higher risk of developing several diseases through the effect of fat on the body's metabolic and hormonal functions and there is a need for an objective method to determine obesity in post-mortem examinations.
The aim of this work was to characterize fat reserves in cats and examine if the fatcontaining structures ligamentum falciforme hepatis (lig. falciforme) and omentum majus can be used to objectively determine the post-mortem diagnosis obesity. The study examined whether the weight of the lig. falciforme or omentum majus correlated to the total body fat volyme as assessed by computed tomography (CT). The weights of the lig. falciforme, omentum majus and total body fat volumes were normalised to cat body size by dividing by the length of the femur. The study also investigated the presence of fat in the lumbar musculature, as this finding currently is used as a macroscopic criterion for determining postmortem obesity in dogs. Presence of intra-muscular fat was assessed macro- and microscopically and with magnetic resonance imaging (MRI) in samples taken from the musculus (musc.) longissimus dorsi. Statistical data are presented, but since results are based on a small number of amples this study should be considerd as a pilot study.
Eight cats were included in the study. A statistically significant correlation was found between the weight of lig. falciforme and total body fat volume and between normalized total body fat volumes and fat percentages as assessed by CT. The lig. falciforme weights normalised to body size, by femur length, offer a measure of obesity that is independent of cat size and may be useful to objectively determine the post-mortem diagnosis adiposity.
In all individuals intramuscular fat was detected in musc. longissimus dorsi in MRI- and light microscopic examinations, and the presence of fat increasing with increased body condition. However, intramuscular fat could not be detected with macroscopic examination, suggesting that the absence of macroscopically visible intramuscular fat should not preclude the diagnosis of obesity in cats.

Main title:Karakterisering av fettansättning hos katt samt dess betydelse för postmortal hullbedömning
Authors:Nyberg, Tora
Supervisor:Ley, Cecilia and Leijon, Alexandra and Ley, Charles
Examiner:Ekman, Stina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:57
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:katt, felin, fetma, adipocyt, hullbedömning, BCS, fetmaassociserad sjukdom, datortomografi, magnetresonanstomografi, cat, feline, obesity, adipocyte, assessment of body condition, BCS, obesity associated disease, computed tomography, magnetic resonance imaging
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6340
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6340
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Additional Information:Embargo 6 månader
Deposited On:19 Apr 2017 09:51
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics