Home About Browse Search
Svenska


Celander, Kajsa, 2017. Reproductive management and performance in smallholder dairy farms in Tajikistan. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tajikistan is classed as a lower-middle-income country with 1/3 of its population living in poverty, facing several challenges restraining its development. One contributing factor of restraining the development is the low level of income – individually and nationally. Agriculture constitutes a substantial percentage of the GDP of Tajikistan, and dairy production is important for the agricultural economic gain of the country. However, 95% of the dairy cows are held under smallholder conditions and dairy production levels are low in Tajikistan, both compared to high-income and neighbouring countries. With reproductive performance being a main pillar of a high-yielding dairy production, studies aiming at evaluating and improving reproductive performance would inarguably be beneficial to increase production in the country. No such studies have, to the author’s knowledge, previously been conducted in Tajikistan. Therefore, the aim of this study was to assess the reproductive- performance and management of smallholder dairy cows in Tajikistan.
70 farms and 88 individual cows were included in the study, distributed in 5 different districts around the capital Dushanbe. The study was performed by 1) interviewing the farmers regarding management routines with possible effects on reproduction and 2) performing a clinical evaluation on individual cows to assess the reproductive performance and occurrence of clinical disorders possibly affecting it. This clinical evaluation consisted of a reproductive and general anamnesis, a general observation of 6 parameters including Body Condition Scores (BCS), examination of the udder and milk, vaginal inspection and rectal palpation. If needed cow-side milk-progesterone test was also performed. The criteria to be included in the study was to have a farm with <20 dairy cows and for examined animals to be female cows with a history of ≥1 calf and ≥20 days postpartum.
Results showed that the reproductive performance was affected with the most prominent challenge being a high proportion of cows with prolonged days open, leading to a prolonged calving interval and consequently production and economic losses. Prolonged days open was seen both in cows with a healthy, cyclic reproductive tract and in cows with the reproductive disorder of dominance: anoestrous. The general health of the cows was good with few overt signs of clinical disease. However, a majority of the cows had an abnormally low BCS and the cows with BCS 1 were significantly (p<0.009) less likely to be pregnant that cows with BCS 3. There was also a substantial mismatch regarding anamnestic statements and subsequent clinical findings, indicating possible gaps in management. In deed, interview answers revealed several basic management factors possibly contributing to the reduced performance and anoestrous. In conclusion, a reproductive inefficiency seems to be evident in the investigated cows in Tajikistan, leaving room for improvement in the management factors that may contribute to its existence. Improvement could lead to productive, nutritional and socioeconomic gains. However, the means to implement improvement need further investigation - even if the current results contain clues as to where one might start.

,

Tadjikistan är klassificerat som ett låg-medelinkomst land med en befolkning där 1/3 lever i fattigdom och landet står inför flera utmaningar för att kunna utvecklas. En bidragande faktor som hämmar utvecklingen är den låga inkomst-nivån, både på individuell och nationell nivå. Jordbruket utgör en väsentlig andel av Tadjikistans BNP, där boskapshållning och mjölkproduktion i stor utsträckning bidrar till jordbrukets ekonomiska vinning. Trots det upptar småskaliga gårdar 95 % av jordbruket i landet och produktionsnivåerna är låga – både i jämförelse med höginkomstländer och grannländer. En viktig grundförutsättning för en effektiv mjölkproduktion är en fungerande reproduktion och studier med mål att utvärdera och förbättra reproduktionen hos mjölkkorna vore fördelaktiga för att öka produktionen i landet. Inga sådana studier har, i författarens vetskap, utförts tidigare i Tadjikistan. Därför var målet med denna studie att utvärdera den reproduktiva prestationsförmågan och skötselfaktorer som kan påverka denna hos mjölkkor i småskalig produktion i Tadjikistan.
70 gårdar och 88 individuella kor från 5 olika distrikt runt huvudstaden Dushanbe inkluderades i studien. Den genomfördes genom att 1) intervjua lantbrukarna angående skötselfaktorer som kan påverka reproduktionen och 2) kliniskt utvärdera individuella kor angående den reproduktiva prestationsförmågan samt förekomsten av kliniska störningar som kan påverka den. Den kliniska utvärderingen bestod av en generell samt en reproduktionsinriktad anamnes, en allmän observation av 6 olika parametrar inklusive Body Condition Score (BCS), undersökning av juver och mjölk, yttre inspektion av vagina och rektal palpation. Vid behov gjordes även ett progesteronprov från mjölken. För att inkluderas i studien krävdes att gården hade <20 mjölkkor och att undersökta djur, förutom att vara honor, även haft ≥1 kalv och var ≥20 dagar postpartum.
Resultaten visade en påverkad reproduktiv prestationsförmåga, där främsta utmaningen var att en stor andel av korna hade ett förlängt intervall mellan kalvning och nästa dräktighet. Det leder oundvikligen till ett förlängt kalvningsintervall med både ekonomiska och produktionsmässiga förluster som konsekvens. Det förlängda intervallet mellan kalvning och dräktighet sågs både hos korna som var kliniskt friska med en normal cyklicitet och hos korna som hade den dominerande reproduktionsstörningen i studien: anöstrus. Kornas generella hälsa visade få kliniska tecken på sjukdom. Däremot hade en majoritet av korna onormalt låga BCS och kor med BCS 1 hade en signifikant (p<0,009) lägre sannolikhet att vara dräktiga än kor med BCS 3. Dessutom visades att anamnestiska uppgifter från lantbrukaren ofta inte stämde överens med påföljande kliniska fynd, vilket skulle kunna peka på brister i skötselrutinerna. I enlighet med detta visade intervjuerna brister i flera grundläggande skötselfaktorer som potentiellt kan bidra till den påverkade reproduktiva prestationsförmågan och prevalensen av anöstrus. Sammanfattningsvis verkar det finnas en ineffektivitet i reproduktionen hos korna i Tadjikistan, där flera påvisade skötselfaktorer kan vara en del av förklaringen och skulle kunna förbättras. En effektivare reproduktion vore positiv då det kan leda till ökade produktionsnivåer, förbättrade socio-ekonomiska faktorer och bättre livsmedelsproduktion. Hur man bäst går tillväga för att nå en sådan förbättring kräver vidare undersökningar, även om dessa resultat kan ge ledtrådar i var man kan påbörja arbetet.

Main title:Reproductive management and performance in smallholder dairy farms in Tajikistan
Authors:Celander, Kajsa
Supervisor:Magnusson, Ulf and Båge, Renee
Examiner:Lindahl, Johanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:29
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Reproduction, reproductive performance, reproductive management, smallholder dairy farm, Tajikistan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6806
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6806
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:07 Sep 2017 11:55
Metadata Last Modified:26 Oct 2018 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics