Home About Browse Search
Svenska


Holmberg, Johanna Margareta, 2017. Utsöndring av karprofen i mjölk hos lakterande tikar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
898kB

Abstract

Vid ungefär 16 % av alla dräktigheter hos hund tillstöter förlossningssvårigheter (dystoki) och många av tikarna behöver i slutändan kirurgisk behandling i form av kejsarsnitt. Ett kejsarsnitt är ett mjukdelsingrepp jämförbart med en ovariehysterektomi och det får anses väl känt att det är ett smärtsamt sådant. Efter ingrepp av liknande art är postoperativ smärtlindring med NSAID (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drug) gängse behandling. Det är dock inte praxis att behandla med NSAID postoperativt efter kejsarsnitt då man inte kunnat utesluta att läkemedlet eventuellt passerar ut i tikens mjölk och riskerar att skada valparna. För djurslaget hund finns ovanligt lite vetenskaplig dokumentation gällande i vilken grad karprofen, en NSAID, förs över till tikens mjölk. Studier på nötkreatur har dock visat att nästintill odetekterbara mängder av läkemedlet kan hittas i mjölken. År 2012 gjordes en liten studie där utsöndringen av karprofen i mjölk hos tik undersöktes och endast låga nivåer återfanns då. Syftet med denna studie var därför att undersöka halten karprofen i mjölk hos kejsarsnittade tikar som behandlats med läkemedlet postoperativt. Det långsiktiga målet var att öka välfärden för kejsarsnittade tikar genom att kunna erbjuda en adekvat postoperativ smärtlindring utan att riskera valparnas hälsa. Hypotesen var att nivåerna av karprofen i tikens mjölk skulle vara så låga att den mängd valpen får i sig via mjölken inte utgör någon fara för dess hälsa.
Studien bestod av två delar där en pre-klinisk studie initialt utfördes på en tik ägd av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Tiken behandlades med en postoperativ subkutan injektion karprofen (4 mg/kg) efter genomfört kejsarsnitt och behandlades därefter per os med 2 mg/kg två gånger dagligen i fem dagar. Mjölkprover samlades in tre timmar efter läkemedelsgiva i fem dagar och analyserades sedan avseende karprofennivå. En klinisk studie utfördes därefter på patienttikar som inkommit till Universitetsdjursjukhuset i Uppsala (UDS) på grund av dystoki. Djurägarna signerade ett informerat samtycke och tikarna behandlades enligt samma protokoll som SLU-tiken. Djurägarna samlade in mjölkprover under fem dagar och dessa frystes sedan i väntan på analys. Karpofennivån i mjölk analyserades hos totalt tre av nio initialt deltagande tikar. I tillägg till mjölkprover togs blodprover på den SLU-ägda tikens sju valpar vid 28 dagars ålder. Tiken fick karprofen per os (2 mg/kg) och valparna tilläts dia en timme efter läkemedelsgivan. Blodprover togs sedan ifrån valparnas jugularven varje halvtimme med start 30 min efter digivningens start. Simuleringar utfördes i dataprogrammet Maxsim2 för att demonstrera plasmakoncentrationen av karprofen hos en vuxen hund samt en teoretisk plasmakoncentration av karprofen hos en diande valp som fått i sig den beräknade dosen 1,8 μg karprofen per digivningstillfälle vid tio tillfällen per dygn under fem dagar (tikens behandlingstid). Dosberäkningen utfördes utifrån den högst funna karprofenkoncentrationen i tikarnas mjölk (0,3 μg/ml, tik 2, dag 5). Koncentrationen av karprofen visade sig vara låg i tikarnas mjölk vilket stämmer väl överens med resultat från tidigare studier på hund och nötkreatur. Även karprofenhalten i plasman hos den SLU-ägda tikens sju valpar var låg och befann sig vid de flesta provtagningarna under detekterbar nivå. Enligt den teoretiska simuleringen visade sig koncentrationen karprofen i valpens blod vara endast en tusendel av koncentrationen i tikens blod. Patientmaterialet i denna studie var dock för litet för att kunna dra några säkra slutsatser och mer forskning bör bedrivas för att med säkerhet kunna behandla tikar med karprofen postoperativt efter kejsarsnitt.

,

Dystocia occurs in about 16% of all pregnancies in dogs and many of the dystocia’s ends up with a caesarean section having to be performed. A caesarean section is a soft tissue surgical procedure comparable with an ovariohysterectomy and it may be considered well-known that it is a painful procedure. The use of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAID) is common as pain relief after similar surgical procedures but it’s not a widespread treatment after a caesarean because of the risk that the drug might pass into the milk risking to affect the puppies. There is little scientifically supported information regarding whether carprofen, which is a NSAID, is transmitted into the milk of lactating bitches. Studies performed on cattle have however shown that almost undetectable concentrations of carprofen can be found in the milk of dairy cows. In 2012, a pilot study was performed on dogs where the concentration of carprofen was measured in the milk of the lactating bitches and was found to be low. The purpose of this study was therefore to analyze the concentration of carprofen in the milk of lactating bitches that had been treated with the drug postoperatively after caesarean. The goal was to increase the welfare of the dogs by being able to treat them with pain-relieving drugs after a performed caesarean. The hypothesis was that the concentration of carprofen would be low in milk and therefore pose no risk for the suckling newborns. The study consisted of two parts where a preclinical part initially focused on a bitch owned by The Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. The bitch was treated postoperatively with a subcutaneous injection of carprofen (4 mg/kg) and was then given tablets (2 mg/kg) twice daily for five days. Milk samples were collected three hours after the tablet had been given for five days in a row and were then analyzed regarding the concentration of carprofen. A clinical study was then performed where patients with dystocia at the animal hospital in Uppsala (UDS) were included. Animal owners signed an informed consent and the bitches were treated according to the same protocol as the dog in the preclinical study. The animal owners collected milk samples during the five days of treatment and these were stored in freezing temperature until analyzed. The concentration of carprofen in milk was analyzed in three of the initially nine participating lactating bitches. It was also investigated if carprofen could be found in the blood of the newborns by measuring the plasma concentrations of carprofen in the puppies of the dog that was included in the preclinical study. The bitch received carprofen orally (2 mg/kg) and the puppies were allowed to suckle an hour later. Blood samples were then received from the jugular vein every half hour starting 30 minutes after the lactation. Simulations were made in the program Maxsim2 to be able to demonstrate the plasma concentration of carprofen in the adult but also to show the theoretical changes in plasma concentrations in a suckling newborn that obtained 1,8 μg of carprofen in the milk per time of lactation during ten times per day for five days (the treatment time of the bitch). The calculations were made from the highest found concentration of carprofen (0,3μg/ml in the milk of bitch 2, day 5). The concentrations of carprofen showed to be low in milk which correlates well to the results from earlier studies performed on dogs and dairy cows. The plasma concentration of carprofen in the newborns was also low and according to the theoretical simulation, the plasma concentration of the drug seemed to be only a thousandth of the concentration in the plasma of the adult. However, the patient material in this study was quite small and further research on the subject should be performed to surely say that it’s safe to treat lactating bitches with carprofen postoperatively after a caesarean section.

Main title:Utsöndring av karprofen i mjölk hos lakterande tikar
Authors:Holmberg, Johanna Margareta
Supervisor:Edner, Anna and Ekstrand, Carl and Hagman, Ragnvi
Examiner:Nyman, Görel
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:07
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:NSAID, karprofen, kirurgi, förlossning, laktation, tik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6349
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6349
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Apr 2017 09:55
Metadata Last Modified:21 Apr 2017 09:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics