Home About Browse Search
Svenska


Ahlund, Ellinor, 2017. Inverkan av kuffstorlek samt närvaro av sjukvårdspersonal vid blodtrycksmätning med HDO hos hund : utvärderad genom HDO-dedikerad mjukvara. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
771kB

Abstract

SAMMANFATTNING
Vidhållandet av normalt blodtryck är en essentiell funktion hos både människor och djur. Blodtrycksmätning på djur utförs idag mer än någonsin men att diagnostisera ett sant avvikande värde är inte helt enkelt. Den så kallade ”white-coat-effekten” (WCE) kan orsaka ett högt blodtryck p.g.a. exempelvis stress. I litteraturen framkommer att även kuffstorlek är väsentlig vid indirekt blodtrycksmätning. Ett mål med studien var att se om en WCE kan minskas genom att djurägaren får mäta blodtrycket ensam i rummet. Ett annat syfte med studien var att undersöka om det föreligger en skillnad mellan mätvärden då två olika kuffstorlekar används, tillhörande senaste tekniken inom oscillometri, high definition oscillometry (HDO). Vid alla blodtrycksmätningar sammankopplades HDO-systemet med en tillhörande mjukvara för att utvärdera dess användarvänlighet.
I studien medverkade totalt 31 hundar. Blodtrycket mättes i tre omgångar hos varje hund. Operatören använde två olika kuffstorlekar i två omgångar och djurägaren mätte blodtrycket ensam en omgång. Ett blodtrycksmedelvärde beräknades vid varje mätomgång, utifrån de fem mest trovärdiga mätvärdena.
Resultatet visade att den större och bredare kuffen uppmätte ett signifikant lägre tryck med en genomsnittlig skillnad på 6,8 mmHg. Hundarnas blodtryck var signifikant lägre då djurägaren mätte det ensam. Den genomsnittliga skillnaden var 5,8 mmHg. Vid 79 av 82 mätomgångar registrerade mjukvaran mätningarna. Nya blodtrycksmedelvärden, som beräknades utifrån analys av mjukvaran, jämfördes med de medelvärden som beräknats innan mjukvaran användes till hjälp. Vid fem av 79 mätomgångar (6 %) översteg skillnaden i beräknat medelvärde 10 mmHg. Dessa fall är därmed av möjlig klinisk betydelse.
Utifrån studiens resultat drogs slutsatserna att valet av kuffstorlek vid blodtrycksmätning med HDO hos hund troligen inte spelar någon avgörande roll för bedömning av patienten. Det kan vara fördelaktigt att låta djurägaren mäta blodtrycket själv på sin hund för att minska en eventuell WCE. Det är sannolikt inte alltid nödvändigt att rutinmässigt använda mjukvaran vid en blodtrycksmätning för avgöra om mätningen är korrekt samt överensstämmande med verkligheten. Mjukvaran kan dock bidra med kompletterande information i specifika fall, till exempel vid tidsbrist eller hos djur som har svårt att vara stilla.

,

SUMMARY
Maintenance of normal blood pressure is an essential function in both humans and animals. Blood pressure measurement is today practiced more than ever in animals but, it can be difficult to diagnose a true abnormal value. The so called “white coat effect” (WCE) can cause a high blood pressure due to stress/anxiety. According to previous studies, cuff size is essential during indirect blood pressure measurement. One purpose of this study was to evaluate if a WCE can be reduced by having the owner measure their dogs’ blood pressure alone in the room. Another purpose of the study was to investigate if there was a significant difference in the measured blood pressure when using two different cuff sizes belonging to the latest oscillometric system, high definition oscillometry (HDO). During each measurement the HDO was connected to a software in order to evaluate its user friendliness.
In total, 31 dogs were included in the study. Blood pressure was measured in three sets in each dog. Medical staff were using two different cuff sizes in two sets and one third set were performed by the owner alone. During each set of measuring, a mean blood pressure value was calculated using the five most reliable values.
Use of the larger and wider cuff resulted in a significantly lower blood pressure with a mean difference of 6,8 mmHg. A significantly lower blood pressure was also obtained when the owner measured alone. The mean difference was 5,8 mmHg. In total, 79 out of 82 measuring sets were recorded by the software. The mean blood pressure values that were calculated, from each measuring set, both before and after analysis of the software, were compared to each other. In five out of 79 measuring sets (6 %), the difference in calculated mean blood pressure exceeded 10 mmHg, which may potentially be of clinical importance.
According to this study, the cuff size when using HDO for blood pressure measurement in dogs probably has little impact on the evaluation of the patient. A suspected WCE can be decreased by allowing the owner to measure the blood pressure alone in the room. The use of HDO-software is probably not always essential in order to decide whether blood pressure measurements are correctly performed by the HDO. The software can, however, contribute with valuable information in some specific

Main title:Inverkan av kuffstorlek samt närvaro av sjukvårdspersonal vid blodtrycksmätning med HDO hos hund
Subtitle:utvärderad genom HDO-dedikerad mjukvara
Authors:Ahlund, Ellinor
Supervisor:Pelander, Lena and Häggström, Jens
Examiner:Pettersson, Ann
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:8
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:blodtryck, white-coat-effekt, kuffstorlek, HDO, mjukvara
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6343
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6343
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2017 09:46
Metadata Last Modified:20 Apr 2017 09:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics