Home About Browse Search
Svenska


Sebelius Oxalaryd, Daniella, 2017. En enkelblindad, prospektiv, randomiserad pilotstudie för att utvärdera behandlingseffekten av KalvatinTM vid intertrigo hos hund.. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
500kB

Abstract

Bakteriell hudinfektion (pyodermi), är ett av de vanligaste dermatologiska besvären hos våra sällskapshundar. Pyodermier delas in i yt, ytliga och djupa beroende på infektionsdjup och allvarlighetsgrad. En sorts yt-pyodermi är veckdermatit (intertrigo), vilken vanligen uppstår i täta hudveck, till exempel hos hundar med brachycefal ansiktsform.
Preparatet KalvatinTM Dermal Gel, framtaget av Enzymatica AB, skulle potentiellt kunna utgöra en alternativ behandlingsmetod för yt-pyodermier hos hund. KalvatinTM innehåller köldanpassat trypsin som inom humanvården har visat sig ha inflammationsdämpande och läkningsfrämjande egenskaper. Den trypsininnehållande gelen bildar en tunn beläggning på hudens ytskikt och hämmar mikroorganismer från att adherera. KalvatinTM är helt fritt från antibiotika och selekterar därmed inte för resistensutveckling hos bakterier.
Syftet med denna prospektiva, randomiserade och enkelblindade studie är att utvärdera om KalvatinTM Dermal Gel är effektiv för att behandla mikrobiell intertrigo hos hund. I studien inkluderades totalt tjugo stycken privatägda hundar med nosvecksdermatit. Hundarna undersöktes kliniskt och evaluerades cytologiskt dag 0, dag 7 och dag 14 i studien. Behandling utfördes med ett så kallat split-body protokoll, där höger respektive vänster nosveck randomiserat behandlades med KalvatinTM Dermal Gel två gånger dagligen, alternativt fungerade som obehandlad kontroll under studieperioden.
Vid inklusion i studien (dag 0) förelåg ingen signifikant skillnad P = 0,78 emellan hudområdena i de olika behandlingsgrupperna, varken i kliniskt eller cytologiskt score. Inklusionsdata bedömdes vara normalfördelad och analyserades med hjälp av ett parat t-test. Vid studieavslut (dag 14) kunde en signifikant skillnad mellan behandlad och obehandlad sida påvisas P = 0.0021.
Det var endast ett fåtal hundar som bedömdes vara helt utläkta vid studieavslut. Detta gällde oavsett om hudvecket blivit behandlat med KalvatinTM Dermal Gel eller inte. Inom gruppen som hade behandlats med KalvatinTM bedömdes 10 % vara utläkta vid avslutad behandling och i den obehandlade gruppen bedömdes 5 % som utläkta vid studieavslut.
Denna kliniska pilotstudie indikerar att KalvatinTM Dermal Gel potentiellt skulle kunna användas som profylaktisk behandling av lindrig intertrigo hos hund, men vidare studier bör göras och då inkludera ett större urval av hundar samt en längre behandlingsperiod.

,

Bacterial skin infection (pyoderma), is one of the most common dermatological diseases among companion dogs. Pyoderma can be divided into surface, superficial and deep, depending on infection depth and severity. Surface pyoderma is the mildest form of bacterial infection of the skin, which simply means a colonization of the outer layer, stratum corneum. Skinfold dermatitis is a surface pyoderma caused by an inflamation due to frictional trauma of skin rubbing against skin. Pugs, English - and French bulldogs are predisposed to develop skinfold dermatitis, due to their brachycephalic anatomy with deep nasal skinfolds.
KalvatinTM Dermal Gel, developed by Enzymatica AB, could potentially provide an alternative treatment method for surface pyoderma in dogs. KalvatinTM contains cold adapted trypsin and have anti-inflammatory and healing promoting properties. KalvatinTM form a thin coating on the skin surface and inhibits microorganisms from adhere. KalvatinTM is free of antibiotics, hence it selects no development of resistance in bacteria.
The aim of the study was to evaluate if KalvatinTM Dermal Gel is effective for treatment of surface pyoderma and malasezzia dermatitis in dogs. Twenty pet dogs with facial fold dermatitis was included in the trial, which was performed prospective, randomized and blinded. The dogs were each examined three times during the study, at day 0, 7 and 14. Dogs with a minimum clinical lesion score at 1 and a presence of at least 5-10 bacteria or malassezia/5HPF was included in the study and were randomly assigned to treat the right or the left nasal skin fold, while the other skinfold was left untreated.
At day 0 there was no significant difference P = 0.78 between the skin areas in the different treatment groups, either in clinical or cytologically score. Data was analyzed using a paired t- test. At the end of the study, day 14, a significant difference between treated and untreated side could be detected as P = 0.0021.
It was only a few dogs that were assessed to be completely healed when the end of the study. In the group treated with KalvatinTM, only 10 % were completely healed at the end of treatment. In the untreated group only 5 % were healed at day 14.
In conclusion this pilot study indicates that KalvatinTM Dermal Gel potentially could be used as a prophylactic treatment of mild intertrigo in dogs. However, it is recommended to conduct further studies with a greater variety of dogs included, as well as a longer treatment period.

Main title:En enkelblindad, prospektiv, randomiserad pilotstudie för att utvärdera behandlingseffekten av KalvatinTM vid intertrigo hos hund.
Authors:Sebelius Oxalaryd, Daniella
Supervisor:Bergvall, Kerstin
Examiner:Hamlin, Helene
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:33
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Intertrigo, nosvecksdermatit, pyodermi, jästsvampsdermatit, antibiotikaresistens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6331
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6331
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2017 10:00
Metadata Last Modified:18 Apr 2017 10:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics