Home About Browse Search
Svenska


Hallberg, Johan, 2017. Mjölkningsrutiner i svenska mjölkkobesättningar med mjölkgrop. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
565kB

Abstract

Goda mjölkningsrutiner är en viktig del av mjölkningsproceduren när mjölk skall utvinnas från
nötkreatur. Genom att använda korrekta rutiner kan man förebygga smittsamma
juverinflammationer och möjliggöra effektivt mjölknedsläpp genom taktil stimulering innan
mjölkningsorganet appliceras. I flera länder har studier under senare år visat att befintliga
rekommendationer för mjölkningsrutiner i stor utsträckning inte följs men få studier har
undersökt hur väl de svenska rekommendationerna efterlevs.
Huvudsyftena med studien var att undersöka vilka mjölkningsrutiner som används i svenska
mjölkkobesättningar med lösdrift och mjölkgrop, hur väl befintliga
mjölkningsrekommendationer följs samt att utvärdera om det finns behov av
informationsaktiviteter för att öka medvetenheten hos mjölkproducenter om betydelsen av goda
mjölkningsrutiner. Denna studie har även analyserat samband mellan efterföljsamhet av
rekommenderade mjölkningsrutiner och mjölkavkastning samt beräknat tankcelltal i de
besättningar som ingick i studien. Ett delmål var också att undersöka den vetenskapliga
evidensen bakom de svenska rekommendationerna.
En morgon-, middag- eller eftermiddagsmjölkning observerades i 98 lösdriftsbesättningar med
mjölkgrop anslutna till Kokontrollen under 2014-2015. Besättningarna hade 50-210 kor och låg
i Götaland och Svealand. Information om mjölkningsrutiner registrerades genom observation
samt genom frågor ställda till lantbrukare eller besättningens personal. Årsdata för
mjölkavkastning och beräknat tankcelltal inhämtades för varje besättning från Kokontrollen
och den rapport från "Signaler Djurvälfärd” som låg närmast i tid intill besöket. Samband
mellan mjölkningsrutiner och mjölkavkastning samt beräknat tankcelltal undersöktes med
lämpliga statistiska metoder.
Studiens resultat visar att svenska rekommendationer för mjölkningsrutiner till stor del inte
följs. Många besättningar utför delar av de rekommenderade rutinerna men vissa rutiner
används i mycket låg utsträckning. Torr avtorkning av spenarna efter rengöring och användning
av mjölkningshandskar bedömdes som de två områden där ökad efterföljsamhet skulle vara av
störst betydelse. Besättningar som använde spendopp/spenspray efter mjölkning hade
signifikant lägre beräknat tankcelltal samt signifikant högre mjölkavkastning än besättningar
som ej använde spendopp/spenspray. En signifikant högre mjölkavkastning sågs i besättningar
där spendopp användes jämfört med besättningar där spenspray användes. Eftersom både
mjölkavkastning och tankcelltal kan påverkas av faktorer som ej utvärderats i denna studie bör
resultaten tolkas med försiktighet. Tankcelltal bedöms dock som en bättre indikator för goda
mjölkningsrutiner än mjölkavkastning. De svenska rekommendationerna för mjölkningsrutiner
är generellt välgrundade enligt den litteraturöversikt som genomförts i denna studie.
Sammanfattningsvis brister efterföljsamheten av de svenska rekommendationerna för
mjölkningsrutiner och ett stort behov finns av informationsaktiviteter för att öka användningen
av de rekommenderade rutinerna.

,

Good milking routines are an important part of the milking process when milk is obtained from
dairy cattle. By using correct routines infectious mastitis can be pre-empted and an efficient
milk let down can be obtained by tactile stimulation before the milking unit is applied. During
recent years studies made in several countries have highlighted that existing recommendations
for milking routines are often not adhered to but few studies have investigated the compliance
with the Swedish recommendations.
The main aims of this study were to investigate which milking routines that are used in Swedish
freestall dairy farms with milking parlour, the level of compliance with existing milking
recommendations and to assess if there is a need for information activities to increase the
knowledge of dairy farmers about the importance of good milking routines. This study has also
analysed associations between compliance with recommended milking routines and milk yield
and milk somatic cell count (SCC) at farm level in the farms participating in the study. An
additional aim was to investigate the scientific evidence supporting the the Swedish
recommendations.
One morning, mid day or evening milking was observed in 98 freestall dairy farms with milking
parlour affiliated with Kokontrollen (a Swedish programme for milk production) during 2014-
2015. The dairy farms had 50-210 cows and were situated in Götaland and Svealand.
Information concerning milking routines were registered by observation and through questions
asked to the farmer or farm staff. Annual statistics for milk yield and SCC were obtained in the
report from Kokontrollen which was chronologically most adjacent to the visit on the farm.
Associations between milking routines and milk yield or SCC were investigated using suitable
statistical methods.
The results of the study show that Swedish recommendations for milking routines are, in many
aspects, not adhered to. Many farms use some of the recommended routines but certain routines
are used to a very small extent. Manual drying of the teats after teat cleaning and use of milking
gloves were deemed to be the areas where an increased compliance would be of most
importance. Farms using postmilking teat dip or teat spray had significantly lower SCC and
significantly higher milk yield than farms not using teat dip or teat spray. A significantly higher
milk yield was seen in farms using teat dip compared to farms using teat spray. Since both milk
yield and SCC are influenced by several factors that were not included in this study, the results
obtained should be treated with care. SCC however was deemed a more reliable indicator for
good milking routines compared to milk yield. The Swedish recommendations for milking
routines are generally well founded according to the literature review performed in this study.
In summary, compliance with the Swedish recommendations for milking routines is lacking
and there is a great need for information activities in order to increase the use of the
recommended routines.

Main title:Mjölkningsrutiner i svenska mjölkkobesättningar med mjölkgrop
Authors:Hallberg, Johan
Supervisor:Persson Waller, Karin
Examiner:Östensson, Karin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:65
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:mjölkningsrutin, mjölkningshygien, mjölkning, spendopp, mastit
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6325
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6325
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2017 10:24
Metadata Last Modified:12 Apr 2017 10:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics