Home About Browse Search
Svenska


Anander, Elin, 2017. Hybridaspens utveckling på skogsmark : en studie av bestånd planterade efter stormen Gudrun. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Hybridaspen (Populus tremula x Populs tremuloides) har på grund av dess snabba initiala tillväxt en hög produktionspotential vilket har bekräftats i Södra Sverige, där tillväxtnivåer på 20m3sk per hektar och år under en 25-årig omloppstid har uppmätts. Samtidigt har trädslaget fördelaktiga egenskaper lämpliga till dissolvingmassa, ett massasortiment som nyttjas för vidare tillverkning av textilier, och som idag produceras vid Södra skogsägarnas massabruk i Mörrum.
Majoriteten av den forskning som ligger till grund för hybridaspens produktionspotential är dock baserade på odlingar gjorda på tidigare jordbruksmark, vilket innebär att underlaget som bekräftar potentialen på skogsmark är bristfällig. Syftet med detta arbete är således att bidra med en ökad erfarenheten om hybridaspens utveckling på skogsmark.
I studien ingår en inventering av totalt 23 bestånd som efter stormen Gudrun 2005 återbeskogats med hybridasp. Bestånden är planterade åren 2007, 2008 och 2009 och är resultaten av de objekt, som i en tidigare etableringsstudie från 2010, påvisat en överlevnad på >70%. Faktorer som studerats är: fortsatt överlevnad, tillväxt samt kvalitétsnedsättande skador. Arbetet inkluderar även en översiktlig resultatredovisning av den tidigare studien, en diskussion om vad som påverkat utvecklingen samt rekommendationer till de markägare som funderar på att plantera hybridasp på skogsmark.
Resultaten tyder på att den långa hyggesvila som förelåg många av planteringarna, har påverkat både överlevnaden och den fortsatta tillväxten negativt. Försommartorka antas även ha bidragit till en nedsatt vitalitet för bestånd planterade 2008. Tillväxten varierade kaftigt både inom och mellan bestånden och är i genomsnitt långt under de nivåer som bekräftats på tidigare jordbruksmark. Trots detta var resultaten stundvis bra vilket indikerar att bland annat ståndortsanpassning, klonutveckling samt mer forskning tillämpad på skogsmark, sannorlikt kan bidra till både högre och jämnare resultat.
Att samtliga bestånd var uppkomna efter stormen Gudrun kan, på grund av den rådande situationen, ha haft en stor påverkan på resultaten. Det är således av stor vikt att fler studier inom detta ämne genomförs.

,

Hybrid aspen (Populus tremula x Populs tremuloides) is highly productive due to its fast initial growth and has in the south of Sweden reached yields of 20 m3 of stem wood ha-1 during a 20-25 years rotation period. In addition to its exceptional growth, hybrid aspen has advantageous properties suitable for dissolving pulp, which is used for textile production and today produced at Södra skogsägarnas pulp mill in Mörrum.
However, the majority of research covering hybrid aspen establishments is based on cultivations made on former agricultural land, which means there is a lack of knowledge regarding the potential on forest land. The purpose of this thesis is therefor to provide with an improved knowledge of the development of hybrid aspen on forest land.
The study is based on a survey of 23 hybrid aspen stands, all established after the Gudrun storm in 2005. The stands were planted in 2007, 2008 and 2009 and have in a previous study from 2010 demonstrated a survival rate of >70 %. Studied factors included in this thesis are: continued survival rate, growth, and quality-reducing damages. Furthermore, an overview of the results from the previous study is included, as well as a discussion about factors which may have affected the development. In the final end some recommendations to forest owners who might be interested in establishing hybrid aspen on forest land is presented.
The findings in this study suggest that a postponed establishment has a negative influence on both survival and continued growth. An early summer drought in 2008 is also believed to have contributed to a reduced vitality for stands planted this year. Growth varied both within and between the stands and is on average far below levels confirmed on former agricultural land. Despite this, some results stood out, indicating that site-adaption, development of clones as well as research applied on forest land, probably will contribute to both higher and more consistent outcomes.
The fact that all stands were established in the aftermath of the Gudrun storm may, because of the prevailing situation, have had a major impact on the results. It is therefore of great importance that further studies in this topic are carried out.

Main title:Hybridaspens utveckling på skogsmark
Subtitle:en studie av bestånd planterade efter stormen Gudrun
Authors:Anander, Elin
Supervisor:Gemmel, Per and Böhlenius, Henrik
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:278
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Hybridasp, beståndsutveckling, tillväxt, Götaland, Södra skogsägarna, Södra, dissolvingmassa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6316
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6316
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2017 10:53
Metadata Last Modified:11 Apr 2017 10:53

Repository Staff Only: item control page