Home About Browse Search
Svenska


Lysholm, Sara, 2017. Prevalence and risk factors for BVDV in goats and cattle in and around Gaborone, Botswana. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
883kB

Abstract

SUMMARY
Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) is a cause of severe deterioration in animal health as well as grave economic losses globally. Infection is often inapparent but the virus can also cause respiratory signs, diarrhoea, pyrexia, decreased production, immunosuppression and reproductive problems such as increased calving intervals and abortions. Also, when naive dams in early pregnancy are infected, before the development of fetal immune competence, the fetus is at risk of developing persistent infection. These persistently infected individuals (PI) are of particular epidemiologic interest since they shed virus in large concentrations in all their bodily secretions throughout their life. Risk factors for disease transmission include, but are not limited to, herd size, animal trade and grazing on communal pastures. For goats, contact with cattle is a significant risk factor.
Several prevalence studies have been conducted on the African continent, but in the country of Botswana, the occurrence is largely unknown. Because of this, blood samples were obtained from 100 goats owned by 11 smallholder farmers, in three different villages just outside of Gaborone. Besides this, 361 blood samples from cattle collected as part of another study were analysed. The detected antibody prevalence was 0% in goats and 53.5% in cattle. In dairy cattle, the seroprevalence was 49.7% and in beef cattle 56.7%, but this difference was not statistically significant. The prevalence of virus in cattle was 0.27% on Ag-ELISA and PCR performed in Botswana, and 0.83% on PCR performed in Sweden. The viraemic animals all originated in the two herds with the highest prevalences (88.1% and 97.9% respectively). Finally, PCR analysis was performed and a short sequence of the genome of two of the detected viruses were sequenced, and found to belong to the BVDV-1a genotype.
The goat farmers were also subjected to a short interview regarding risk factors for BVDV transmission, as well as the general health status in their herd. All farmers allowed their animals to graze on communal pastures, and 64% reported to also keep cattle in close proximity to their goats. Also, 18% answered that they keep sheep and goats together in the same kraal (i.e. enclosure) during the night. Approximately 55% responded that they occasionally saw wildlife ruminants in the area where their goats were kept. However, only 18% purchased goats from other farmers as the majority relied solely on raising their own kidlings. The most common health problem described was abortion, which 91% occasionally struggled with. Besides this, 64% also reported problems with diarrhoea, 36% with coughing and 18% with ocular and nasal discharge. Last but not least, all farmers stated that they depend on their goats for food and cash income and that it would affect them greatly if their animals would fall sick or die in large numbers.

,

SAMMANFATTNING
Bovint Virus Diarré Virus (BVDV) är en global orsak till nedsatt djurhälsa samt ekonomiska förluster. Infektionen är ofta subklinisk men viruset kan också orsaka respiratoriska symptom, diarré, pyrexi, nedsatt produktion, nedsatt immunförsvar samt reproduktiva störningar såsom förlängda kalvningsintervall och aborter. När seronegativa hondjur infekteras under tidig dräktighet, innan fostret bildat immunokompetens, finns en risk att avkomman utvecklar persistent infektion (PI). Dessa djur är av särskilt epidemiologiskt intresse då de utsöndrar virus i höga koncentrationer i samtliga kroppsvätskor under hela deras liv. Riskfaktorer för virusspridning är exempelvis stor besättningsstorlek och hög djurdensitet. Även driftrutiner såsom djurhandel och utnyttjande av gemensamma betesmarker inverkar. För getter är kontakt med nötkreatur en riskfaktor.
Ett flertal prevalensstudier avseende BVDV har utförts på den afrikanska kontinenten, men i Botswana är förekomsten i stort sett okänd. På grund av detta utfördes blodprovstagning på totalt 100 getter, vilka ägdes av 11 småbrukande bönder hemmahörande i tre olika byar utanför Gaborone. Utöver dessa analyserades även 361 blodprover från nötkreatur, vilka tagits som en del av ett annat forskningsprojekt. Antikroppsprevalensen var 0% för get och 53,5 % för nötkreatur. För mjölkkor var seroprevalensen 49,7% och för köttkor 56,7%, men denna skillnad var ej statistiskt signifikant. Prevalensen av BVD-virus, baserat på resultat från Ag-ELISA och PCR, var 0,27%. När PCR:en senare upprepades i Sverige blev resultatet 0,83%. Samtliga viraemiska djur härstammade från de två besättningar med högst seroprevalens (88,1% resp 97,9%). Slutligen gjordes en PCR analys och en del av genomet sekvenserades för två av de detekterade virusen, och befanns tillhöra genotypen BVDV-1a.
Småbrukarna fick även i en kort intervju svara på frågor avseende riskfaktorer för spridning och smitta av BVDV samt den generella hälsostatusen i deras besättning. Intervjuerna påvisade flertalet riskfaktorer för virusspridning. Samtliga av bönderna lät sina djur beta fritt på allmänna betesmarker och 64% angav att de höll nötkreatur i nära anslutning till getterna. Ungefär 18% höll getter och får i samma inhägnad nattetid. Cirka 55% angav att de då och då såg vilda idisslare i sitt närområde. Endast 18% köpte getter från andra bönder, då majoriteten enbart använde sig av egen uppfödning av killingar. Det vanligaste hälsoproblemet var aborter, vilket 91% angav att de hade problem med till och från. Av bönderna hade även 64% bekymmer med diarré, 36% med hosta och 18% med ögon- och nosflöde. Samtliga angav att de är väldigt beroende av deras getter för föda och inkomst, och att ett större sjukdomsutbrott med dödsfall skulle ha en allvarlig påverkan på deras livssituation.

Main title:Prevalence and risk factors for BVDV in goats and cattle in and around Gaborone, Botswana
Authors:Lysholm, Sara
Supervisor:Berg, Mikael and Johansson Wensman, Jonas and Ramabu, Solomon Stephen
Examiner:Malmberg, Maja
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:56
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:BVDV, Bovine Viral Diarrhoea Virus, seroprevalence, risk factors, Botswana, goats, cattle, livestock, Bovint Virus Diarré Virus, seroprevalens, riskfaktorer, getter, nötkreatur, boskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6282
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6282
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:English
Deposited On:20 Apr 2017 08:33
Metadata Last Modified:20 Apr 2017 08:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics