Home About Browse Search
Svenska


Rasmusson, Olivia, 2017. Misstänkt förekomst av begynnande resistens mot pyrantel hos Parascaris equorum i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
682kB

Abstract

Hästens spolmask, Parascaris equorum, förekommer i hela världen och är den inälvsparasit som är vanligast bland föl och unghästar. Äldre hästar drabbas i regel inte alls av spolmask. Sverige har en prevalens av spolmask på 48% hos föl på stuterier. Spolmask smittar föl via larvstadium 3 (L3) på bete. L3 börjar sin migrationsfas i tarmen där larverna tar sig till levern och lungorna för att återvända till tarmen och utvecklas till adulta maskar. I Sverige och värden över har resistens hos P. equorum mot anthelmintika substansen makrocykliska laktoner sätts, vilket lämnar substansgrupperna pyrantel och benzimidazoler kvar att använda vid behandling av spolmaskinfektioner. I Kentucky, USA, har man 2007, 2009 och 2010 sätt resistens mot pyrantel. Det samma gäller för en gård i Australien, som i en artikel publicerad 2014 misstänker att resistens förekommer. Därför är det av intresse att undersöka resistensläget mot pyrantel i Sverige. För att undersöka resistensen mot pyrantel hos P. equorum i Sverige har ett Fecal Egg Count Reduction Test (FECRT) används. Det är ett in vivo test som jämför äggförekomst i träck före och efter avmaskning.
I studien har träckprov analyserats från 68 föl på sex olika gårdar i Götaland och Svealand under hösten 2016. Fölen var mellan 2-6 månader gamla och av raserna Swedish Warmblood (SWB), Varmblodstravare och Connemaraponny. Antalet föl per gård som deltog i studien varierade mellan 2 och 15 stycken. Fölen hade innan studien inte avmaskats på minst 8 veckor. Från varje föl har träckprov analyserats vid tre tillfällen med cirka två veckors mellanrum. Först beräknades antal ägg per gram träck (EPG) i ett 0-prov. Fölen med 150 EPG eller mer deltog i studien. Fölen avmaskades sedan med pyrantel (Banminth), 19 mg/kg. Två veckor senare analyserades träckprov nummer två för att beräkna EPG och samma dag behandlades fölen med fenbendazol (Axilur), 7,5 mg/kg. Slutligen analyserades träckprov nummer tre, två veckor efter avmaskning med fenbendazol. Baserat på de EPG-data som samlades in kunde effekten av anthelmintikan beräknas med FECRT. Vid 0 provet var prevalensen av spolmask 78% och den högsta spolmaskförekomsten var 11 350 EPG. Vid träckprov nummer två, då effekten av pyrantel undersöktes, observerades en bristande effekt av pyrantel på två av sex gårdar. FECRT visade en effekt på 82% på gård 1 och 85% på gård 3. Gård 2 hade ett FECRT på 91% och övriga 3 gårdar, gård 4-6, hade ett FECRT på 100%. Träckprov tre undersökte effekten av fenbendazol där FECRT kunde studeras på tre av de sex gårdarna. Två av dessa gårdar, gård 1 och 2 hade ett FECRT på under 90%. På gård 1 var effekten 59% och på gård 2 74%. Gård 3 hade ett FECRT på 100%.
Resultatet som fås vid ett FECRT kan betraktas som en översiktsbild av resistensläget och bör inte betraktas som ett slutgiltigt svar. Denna studies resultat talar dock för att det förekommer en begynnande resistens mot pyrantel hos P. equorum på två av de sex undersökta gårdarna. Effekten av pyrantel i övrigt var god på majoriteten av fölen på de undersökta gårdarna. Totalt var 18 av 46 föl infekterade med spolmask efter pyrantelbehandling vid tre gårdar, som alla är belägna i Uppland eller dess utkant. Det var endast sex gårdar som medverkade i den här studien. Fler FECRT studier på fler gårdar bör genomföras för att med säkerhet kunna visa på det faktiska resistensläget hos P. equorum i Sverige.

,

The equine roundworm, Parascaris equorum, infects horses throughout the world. P. eqourum is a common parasite among foals and yearlings. Adult horses generally develop immunity to this parasite. The prevalence in Sweden is 48% in foals at stud farms. The larval stage 3 (L3) infect foal by the pasture. The L3 is ingested and enters the intestine where they undergo their migratory phase to the liver and further to the lungs and then returns to the intestine and develop into adult worms. In Sweden, and other countries P. equorum is resistance against the anthelminthic macrocyclic lactones, leaving the substance groups pyrantel and benzimidazoles left to use against roundworms infections. In the United States, Kentucky, resistance against pyrantel has been reported in 2007, 2009 and 2010. Published data from 2014 indicate that resistance occur in one farm in Australia. Hens it is also important to examine the effect of pyrantel against roundworm infection in Sweden. To examine the resistance of P. equorum in Sweden, against the anthelmintic pyrantel, a Fecal Egg Count Reduction Test (FECRT) have been used. It is an in vivo test, which compares the eggs in the feces before and two weeks after deworming.
The study has analyzed fecal sample from 68 foals on six different farms in southern and central Sweden during the fall of 2016. The foals were between 2-6 months old and of the breeds Swedish Warmblood (SWB), Warmblood trotter and Connemara pony. The number of foals per farm who were included in the study was between 2 and 15. The foals had before the study not been dewormed in at least 8 weeks. From each foal, fecal samples were analyzed on three occasions with approximately two weeks apart. Sampling number one analyzed the number of eggs per gram of feces (EPG) prior deworming. The foals with 150 EPG or more were included in the study. The foals then were dewormed with pyrantel (Banminth), 19 mg/kg. Sampling number two analyzed EPG two weeks after treatment with pyrantel. Foals still infected with P. eqourum were treated with fenbendazole (Axilur), 7.5 mg/kg and sampling number three were analyzed two weeks after fenbendazol treatment. Based on the EPG data collected, the effect was calculated with FECRT. The prevalence prior deworming was 78% with the highest EPG number 11 350. The effect of pyrantel was examined in sampling number two. There was observed a lack of efficacy of pyrantel at two of six farms. FECRT showed an effect of 82% on farm 1 and 85% on farm 3. Farm 2 had a FECRT of 91% and farm 4-6 had a FECRT of 100%. Fecal sampling number three examined the effect of fenbendazole on farm 1-3. Two of these farms, farm 1 and 3 had a FECRT under 90%. On farm 1 there was 59% effect and the effect on farm 3 was 74%. Farm 2 had a FECRT of 100%.
The results obtained in a FECRT can be regarded as a snapshot of the resistance situation and should not be considered as a conclusion. The results from this study suggest that there is an incipient resistance to pyrantel in P. equorum on two of the six examined farms. The effect of pyrantel was efficient on the other examined farms. Totally 18 foals of 46 was infected with roundworms after pyrantel treatment, and all these farms were located in Uppland or its outskirts. It is important to considered that it was only six farms that participated in this study. A FECRT in a larger scale must be carried out to be able to view the resistance situation of P. equorum against pyrantel in Sweden.

Main title:Misstänkt förekomst av begynnande resistens mot pyrantel hos Parascaris equorum i Sverige
Authors:Rasmusson, Olivia
Supervisor:Tyden, Eva
Examiner:Höglund, Johan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:53
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:parascaris equorum,, spolmask,, resistens,, pyrantel,, fenbendazol,, häst, roundworms,, resistance,, pyrantel,, fenbendazole,, horse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6278
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6278
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Mar 2017 07:10
Metadata Last Modified:17 Mar 2017 07:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics