Home About Browse Search
Svenska


Brandt, Ida, 2017. Animaliska livsmedel på schemat : hem- och konsumentkunskap för grundskolans årskurs 7–9. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
580kB

Abstract

En allt mindre andel av Sveriges befolkning är verksam inom jordbrukssektorn. Samtidigt ökar såväl konsumtion som import av kött och flertalet andra livsmedel av animaliskt ursprung. Frågor rörande produktion av animaliska livsmedel engagerar allmänheten och får ofta stort utrymme i media. Exempel på sådana frågor är antibiotikaresistens, slakttransporter och grisuppfödning. Konsumenter har såväl inflytande som ansvar, men vilka förutsättningar har de att ”välja rätt” i butiken? För att kunna göra välgrundade val krävs grundläggande kunskaper om de produktionssystem lantbruksdjur hålls i och hur slakt går till. Grundskoleämnet hem- och konsumentkunskap syftar bland annat till att ge elever kunskaper om konsumtion och ge dem förutsättningar att fatta välgrundade beslut vid inköp av olika varor. Mot denna bakgrund syftade studien till att undersöka i vilken omfattning undervisningen i hem- och konsumentkunskap för årskurs 7–9 berör produktion av animaliska livsmedel och huruvida den enskilda lärarens bakgrund påverkar attityderna till sådana frågor samt utrymmet som de ges. Vilket utrymme aktuella samhällsfrågor om produktion av animaliska livsmedel får i undervisningen undersöktes också.
Studien genomfördes genom en webbaserad enkät under hösten 2016 bland lärare i hem- och konsumentkunskap. Enkäten distribuerades till 300 slumpvis utvalda grundskoleenheter, från vilka 103 svar erhölls. På grund av den låga svarsfrekvensen samt distributionssättet kunde inga säkra slutsatser om hela populationen hem- och konsumentkunskapslärare i årskurs 7–9 dras. Resultaten visar ändå att lärarna anser frågor om produktion av animaliska livsmedel vara viktiga, men att de får mycket begränsat med utrymme i undervisningen. Frågor som är nära relaterade till hälsa och miljö berörs i större omfattning än frågor om slakt. Lärare med goda självupplevda kunskaper om djurhållning och slakt tenderar att i större utsträckning än övriga anse att dessa ämnen bör vara en del av hem- och konsumentkunskapsundervisningen. Tidsbrist identifieras som den avgörande orsaken till att frågor av denna typ inte får större plats. Även det faktum att kunskaper om produktion av animaliska livsmedel inte framhävs i läroplanen kan antas påverka det utrymme som frågorna ges.

,

The number of Swedish inhabitants working in the agricultural sector is decreasing. Simultaneously there is an increase in consumption and import of meat and other food products of animal origin. The public engages in issues regarding production of animal food, and these issues are often the subject of considerable media attention. Examples are antibiotic resistance, slaughter transports and pig farming. Consumers have both a power to influence and a responsibility, but the question is what possibilities they have to “make the right choice” in the store. To be able to make an informed decision when purchasing animal food, the consumer must have basic knowledge about production animal husbandry and slaughter. Home and economic sciences is a mandatory subject in the Swedish elementary school which aims to develop knowledge about consumption and prepare the pupils for making informed decisions when purchasing different products. In light of this, this study sought to investigate to what extent production of food of animal origin is taught within Home and economic sciences in grades 7-9, and whether the teacher’s background influences the attitude towards these issues and the space they are given. The extent to which issues from the public debate are given space in the teaching was also investigated.
A web survey was performed among teachers in Home and economic sciences for grades 7-9. The survey was distributed during the autumn of 2016 to 300 randomly selected Swedish elementary school units. A total of 103 answers were received. The response rate and the way of distribution precludes definite conclusions for the whole Swedish population of teachers. Nevertheless, the results imply that issues regarding production of food stuff of animal origin are considered important by the teachers, despite very limited space in Home and economic sciences. Matters closely linked to health and environmental sustainability seem to be given more room in the teaching situation. Teachers with a higher level of self-perceived knowledge of animal husbandry and slaughter tend to think these issues should be given room in Home and economic sciences more than other teachers do. Lack of time was identified as an obstacle to teaching about animal food production. The fact that knowledge of production of food of animal origin is not highlighted in the national syllabus is also likely to influence the space such issues are given.

Main title:Animaliska livsmedel på schemat
Subtitle:hem- och konsumentkunskap för grundskolans årskurs 7–9
Authors:Brandt, Ida
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Berg, Lotta
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:24
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:hem- och konsumentkunskap, animaliska livsmedel, djurhållning, slakt, samhällsfrågor, djurvälfärd, konsumtion, enkät
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6254
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6254
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:22 Feb 2017 10:19
Metadata Last Modified:22 Feb 2017 10:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics